"Το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) στην Εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης σε εκπαιδευτικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ν. Τρικάλων

Πουλιάνα, Λουίζα (2020-05)

English abstract Nowadays, public administration at European and national level is, more than ever before, being challenged by society to demonstrate and improve its added value to sustain and further develop the social welfare state. Respectively, education as an extremely significant factor and a driver for development and social cohesion, is expected to meet the current requirements through the modernization of educational systems and the applicable educational policies, by adopting the modern and flexible management model of Total Quality Management (TQM). It aims at the pursuit of continuous improvement of quality and the educational work provided by the school unit, while presupposing the development of organizational culture and the full-scale human resources participation. A simple, accessible and easy-to-use tool of Total Quality is the Common Assessment Framework (CAF). Using quality management techniques, it introduces the mentality of excellence, supports innovation and continuous learning, and facilitates self-assessment, identifying actions to improve the organization. This diploma thesis seeks to clarify the philosophy of TQM and its significance to the quality improvement of education, as well as reflect the value of CAF as a tool favouring proper management through the assessment of the school unit. Specifically, it aims at exploring the possibility degree of adopting and implementing CAF as a self-assessment tool and a model based on TQM principles in educational organisations based on the views and perceptions of the Headmasters and Deputy Headmasters of the school units of Primary and Secondary Education Directorates in Trikala prefecture. The research was conducted in March and April 2020, when a new bill of the Ministry of Education was set under the procedure of open deliberation, which involved regulations concerning the introduction of school unit self-assessment. The methodology of the research was based on quantitative data analysis, which resulted from the electronic filling-out of 46 structured questionnaires. The quantitative data processing was done using the SPSS Statistical Package. The research findings certify that according to the views of the Headmasters and Deputy Headmasters, school units are on the right track in terms of implementing TQM practices and display very satisfactory quality characteristics. Moreover, it is confirmed that the majority of the Headmasters and Deputy Headmasters is aware of the CAF and intends to implement it in the school units in the future.

Thesis

Σήμερα, η κοινωνία, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, απαιτεί από τη δημόσια διοίκηση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να τεκμηριώσει και να ενισχύσει την ουσιαστική συμβολή της στη διασφάλιση και την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής ευημερίας. Κατ’ αντιστοιχία, η εκπαίδευση ως νευραλγικός παράγοντας και μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, καλείται να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής, μέσα από τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και των εφαρμοζόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών, υιοθετώντας το σύγχρονο και ευέλικτο διοικητικό μοντέλο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), που επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, με προϋπόθεση την ανάπτυξη της κουλτούρας της οργάνωσης και την εμπλοκή όλου του ανθρώπινου δυναμικού. Ένα προσιτό, απλό και εύχρηστο εργαλείο Ολικής Ποιότητας είναι το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), το οποίο μέσα από τεχνικές διαχείρισης ποιότητας, εισάγει τη νοοτροπία της αριστείας, στηρίζει την καινοτομία και τη διαρκή μάθηση και διευκολύνει την αυτοαξιολόγηση, προσδιορίζοντας δράσεις βελτίωσης του οργανισμού. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να αποσαφηνίσει τη φιλοσοφία της ΔΟΠ και τη σημασία της για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, καθώς και να αποτυπώσει την αξία του ΚΠΑ ως εργαλείο που ευνοεί τον ορθό τρόπο διοίκησης μέσα από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Συγκεκριμένα, έχει ως σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού δυνατότητας υιοθέτησης και χρήσης του ΚΠΑ ως εργαλείου αυτοαξιολόγησης και ως μοντέλου βασισμένου στις αρχές της ΔΟΠ σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς με βάση τις απόψεις και αντιλήψεις των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Τρικάλων. Η έρευνα διεξήχθη κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, διάστημα κατά το οποίο ετέθη σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με ρυθμίσεις για την εισαγωγή της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Η μεθοδολογία της έρευνας βασίστηκε στην ποσοτική ανάλυση δεδομένων, τα οποία προέκυψαν από την ηλεκτρονική συμπλήρωση 46 δομημένων ερωτηματολογίων. Η επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Τα ευρήματα της έρευνας πιστοποιούν ότι σύμφωνα με τις απόψεις των (Υπο)-Διευθυντών, οι σχολικές μονάδες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση εφαρμογής πρακτικών ΔΟΠ και διαθέτουν πολύ ικανοποιητικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, επιβεβαιώνουν ότι η πλειονότητα των (Υπο)-Διευθυντών γνωρίζει το ΚΠΑ και προτίθεται να το εφαρμόσει στις σχολικές μονάδες στο μέλλον. Στο πλαίσιο των εθνικών εξελίξεων, τα στοιχεία αυτά κρίνονται παραπάνω από ενθαρρυντικά ως προς τη σημασία και τον ενστερνισμό της φιλοσοφίας της ΔΟΠ στην εκπαίδευση και τη βελτίωση της ποιότητάς της, καθώς και την αξία και τη μελλοντική επιλεξιμότητα του ΚΠΑ ως εργαλείου αυτοξιολόγησης στις σχολικές μονάδες, γεγονός που ενισχύεται και από την υλοποίηση του ΚΠΑ σε πολλές υπηρεσίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αλλά και την καταγεγραμμένη ευρωπαϊκή εμπειρία επιτυχούς εφαρμογής του σε σχολικές μονάδες.