"Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Myschool"

Δούμος, Τραϊανός (2020-05)

Abstract Nowadays, the use of e-government applications and information and communication technologies contributes to the modernization of public administration. The productivity and efficiency of public services are increasing while at the same time dealing with corruption, opacity and mismanagement. The entry of information systems in the field of the educational community has a catalytic effect on the processes of organization and administration of the school unit. The aim of the postgraduate dissertation is to investigate the contribution of the myschool information system to innovation, to the reduction of bureaucracy as well as to the increase of the efficiency and effectiveness of the administration of a school unit. An attempt is also made to record the views of teachers and executives of the school units of the Directorates of Primary and Secondary Education in the Regional Unit of Pella, on the working environment of the system, its ease of use, security and data protection, the quality of the technique provided. support and finally his contribution to the evaluation of the educational unit. In the theoretical part of the work, reference is made to e-government, the benefits arising from its implementation, its evolutionary phases, as well as its action and development in Greece. The information systems and their application in the educational process and in the administration of the school units are also presented. Finally, the myschool information system is presented and the possibilities it offers in the educational and administrative process in the educational system of the country. For the research in this work, the quantitative approach was selected and the technique of the structured Likert-type questionnaire was used, which was communicated to the executives and teachers of the myschool of the schools of the Pella regional unit through the Google Forms application and was accompanied by a descriptive letter. with research. The survey found that most teachers agree that ICT. contribute to the better organization and management of the school, as well as that myschool is a very secure information system with the data extracted from it being characterized by a very high degree of reliability. The operation of myschool has greatly improved the speed of administrative work, while there is also a positive view of the further use of myschool for the evaluation of the school unit. Finally, the majority of teachers agree that myschool promotes the basic principles of New Public Management such as efficiency, effectiveness, legality and accountability.

Thesis

Στη σημερινή εποχή η αξιοποίηση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα των δημοσίων υπηρεσιών αυξάνεται ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται φαινόμενα διαφθοράς, αδιαφάνειας και κακής διαχείρισης. Η είσοδος των πληροφοριακών συστημάτων στον χώρο της εκπαιδευτικής κοινότητας επιδρά καταλυτικά στις διαδικασίες οργάνωσης αλλά και διοίκησης της σχολικής μονάδας. Στόχος της μεταπτυχιακής διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της συμβολής του πληροφοριακού συστήματος myschool στην καινοτομία, στην μείωση της γραφειοκρατίας καθώς και στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διοίκησης μιας σχολικής μονάδας. Επίσης γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών διοίκησης των σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητας Πέλλας, για το περιβάλλον εργασίας του συστήματος, την ευχρηστία του, την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων, την ποιότητα της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης και τέλος τη συμβολή του στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Στο θεωρητικό μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα οφέλη που ανακύπτουν από την εφαρμογή της, τις εξελικτικές φάσεις της, καθώς και τη δράση και την εξέλιξή της στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται παρουσίαση των πληροφοριακών συστημάτων και της εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων. Τέλος παρουσιάζεται το πληροφοριακό σύστημα myschool και οι δυνατότητες που προσφέρει στην εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Για την έρευνα στη συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε η μέθοδος της ποσοτικής προσέγγισης και χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του δομημένου ερωτηματολογίου τύπου Likert το οποίο κοινοποιήθηκε στα στελέχη διοίκησης και τους εκπαιδευτικούς – χειριστές του myschool των σχολείων της περιφερειακής ενότητας Πέλλας μέσω της εφαρμογής Google Forms και συνοδεύονταν από μια περιγραφική επιστολή σχετικά με την έρευνα. Η έρευνα ανέδειξε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι οι Τ.Π.Ε. συμβάλλουν στην αρτιότερη οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, καθώς επίσης ότι το myschool ένα πολύ ασφαλές πληροφοριακό σύστημα με τα στοιχεία που εξάγονται από αυτό να χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Η λειτουργία του myschool έχει βελτιώσει πολύ την ταχύτητα διεκπεραίωσης των διοικητικών εργασιών ενώ παρατηρείται και μία θετική άποψη για την περαιτέρω αξιοποίηση του myschool για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Τέλος η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι το myschool προάγει τις βασικές αρχές του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ όπως η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η νομιμότητα και η λογοδοσία.