"Οι Μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα. Ανεπάρκειες και Προοπτικές"

Καζάκη, Σταυρούλα (2020-05)

Abstract The present diploma thesis attempts to present the evolution of the National Health System in Greece over time, with the aim of highlighting its development prospects and degree of effectiveness, in line with the global principles that should govern a national health system. To answer the research questions of the diploma thesis, at the beginning reviewed the existing bibliography and after the primary research on health care workers, in order to correlate the research findings with those reported in the literature. The research was based on a quantitative methodology using a structured questionnaire with closed and open-ended questions. The sampling was performed using convenient sample, which resulted in a sample of 100 people working in the health structures where the research was conducted. The questions were related to the demographic characteristics of the participants, the knowledge and assessment of the National Healthcare System reforms, the problems and shortcomings of the National Healthcare System, and suggestions for improving these problems. Results showed that employees are having moderate to good knowledge of the National Healthcare System related reforms, have a positive attitude towards those reforms but are not as positive when it comes to the expected outcomes. In addition, the factors that the sample appears to be satisfied with, are related to the smooth functioning of the organization, funding, material stock, infrastructure status, and the functioning of the diagnostic laboratories. However, the sample expresses negative or even moderate beliefs about staff adequacy, working hours, salary, patient waiting times, motivation for efficient work. It is also worth noting, that the sample feels burnout by their work. Finally, the sample also noted problems of the National Healthcare System such as poor leadership, inadequate recruitment, long hospitalization, lack of staff training, bureaucracy and more. Suggestions for improvement were increased organization, proper staff allocation, short hospitalization, specialization in specific areas, staff training, bureaucracy reduction, procurement control and more.

Thesis

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τη διαχρονική εξέλιξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, με στόχο να αναδείξει τις προοπτικές ανάπτυξης και το βαθμό αποτελεσματικότητας του, σύμφωνα με τις παγκόσμιες αρχές που πρέπει να διέπουν ένα εθνικό σύστημα υγείας. Για την απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας, αρχικά γίνεται ανασκόπηση της κείμενης νομοθεσίας και στη συνέχεια πρωτογενή έρευνα στους εργαζόμενους του συστήματος υγείας, προκειμένου να γίνει συσχετισμός των ευρημάτων της έρευνας με τα αναφερόμενα στη βιβλιογραφία. Η έρευνα βασίστηκε σε ποσοτική μεθοδολογία με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και ερωτήσεις κλειστού αλλά και ανοιχτού τύπου. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε με δείγμα ευκολίας, από την οποία προέκυψε δείγμα 100 ατόμων οι οποίοι απασχολούνται στις δομές υγείας όπου διεξάχθηκε η έρευνα. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σχετίζονταν με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, με τις γνώσεις και την αξιολόγηση μεταρρυθμίσεων του ΕΣΥ, με τα προβλήματα και τις ανεπάρκειες του ΕΣΥ και με προτάσεις βελτίωσης των προβλημάτων αυτών. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι εργαζόμενοι έχουν μέτρια έως καλή γνώση των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με το ΕΣΥ, έχουν μια θετική στάση απέναντι στις μεταρρυθμίσεις αλλά δεν είναι τόσο θετικοί ως προς τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Βρέθηκε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι ικανοποιημένοι με την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, τη χρηματοδότηση, το απόθεμα υλικών, την κατάσταση των υποδομών και την ομαλή λειτουργία των διαγνωστικών εργαστηρίων. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες εκφράζουν αρνητικές ή και μέτριες πεποιθήσεις για την επάρκεια του προσωπικού, τα ωράρια εργασίας, το μισθό, τους χρόνους αναμονής των ασθενών, την παρακίνηση για αποδοτική εργασία. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως αρκετοί εργαζόμενοι έχουν εκφράσει υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης που σχετίζονται με την εργασία τους. Τέλος, σημειώθηκαν και προβλήματα του ΕΣΥ όπως η κακή ηγεσία, οι άκριτες προσλήψεις, η μακρά νοσηλεία, η έλλειψη εκπαίδευσης προσωπικού, η γραφειοκρατία και άλλα. Ως προτάσεις βελτίωσης σημειώθηκαν η αύξηση οργάνωσης, η σωστή κατανομή του προσωπικού, η βραχεία νοσηλείας, η εξειδίκευση σε συγκεκριμένες περιοχές, η εκπαίδευση προσωπικού, η μείωση της γραφειοκρατίας, ο έλεγχος προμηθειών κ.ά..