Ο ρόλος του διευθυντή στη διάδοση της καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο σύγχρονο σχολείο.

Οικονόμου, Καλλιόπη-Μαρία (2020-05)

ABSTRACT The rapid technological development and the modernization of society have been the main reason why technology is the key building block of any economic activity. Among them is education, where technology through ICT2 has brought significant benefits to the development and improvement of the efficiency and effectiveness of educational units and the education system as a whole, student performance and individual development both. of the educators. Also, ICT is the means for facilitating the organization of teaching but also the course and the administrative support and communication of the educational units. In Greece, significant efforts have been made to introduce and accept ICT in education, but this does not mean that there are no obstacles to be addressed. A necessary condition for the acceptance and implementation of ICT in education is the creation of a favorable climate within the educational units and the positive attitude of the teachers. At this point, the role of the school principal is crucial, which with his attitude can be the cause of faster and more effective adoption of ICT in education. In the context of the preparation of the present study, the role of the principal in the dissemination of innovation through the utilization of ICT in the modern school is examined, conducting a case study in the Regional Unit of Heraklion, Crete. The research was conducted using a structured questionnaire which was distributed electronically to teachers of Primary and Secondary Education in the area. The results of the research showed that in Greece there is a climate of acceptance of ICT in schools and the role of the principal is distinguished as the reason for its application due to the knowledge it must have in supporting teachers in its use.

Thesis

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας έχουν αποτελέσει τη βασική αιτία για την οποία η τεχνολογία είναι το βασικό δομικό στοιχείο κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Ανάμεσά τους εντοπίζεται και η εκπαίδευση, όπου η τεχνολογία μέσω της ΤΠΕ1 έχει επιφέρει σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών μονάδων και του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό της, στην επίδοση των μαθητών και στην ατομική ανάπτυξη τόσο αυτών όσο και των εκπαιδευτικών. Επίσης, η ΤΠΕ αποτελεί το μέσο για τη διευκόλυνση της οργάνωσης της διδασκαλίας αλλά και του μαθήματος και της διοικητικής υποστήριξης και επικοινωνίας των εκπαιδευτικών μονάδων. Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές προσπάθειες για την εισαγωγή και την αποδοχή της ΤΠΕ στην εκπαίδευση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή και την εφαρμογή της ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος εντός των εκπαιδευτικών μονάδων και η θετική στάση των εκπαιδευτικών. Σε αυτό το σημείο κομβικός είναι ο ρόλος του σχολικού διευθυντή ο οποίος με τη στάση του μπορεί να αποτελέσει την αιτία γρηγορότερης και αποτελεσματικότερης υιοθέτησης της ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας μελέτης εξετάζεται ο ρόλος του διευθυντή στη διάδοσης της καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης της ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο, πραγματοποιώντας μία μελέτη περίπτωσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο διανεμήθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα κλίμα αποδοχής της ΤΠΕ στα σχολεία και διακρίνεται ο ρόλος του διευθυντή ως την αιτία εφαρμογής της εξαιτίας των γνώσεων που πρέπει να διαθέτει και στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση της.