Ποιμαντικές προσεγγίσεις της οικογένειας

Κοκολάκης, Χαράλαμπος (2020)

The purpose of this postgraduate thesis is the presentation and analysis of the contemporary family through a deep pastoral approach. In the first chapter named “The characteristics of the modern family”, there is a presentation of the institution, the forms and the social functions of family as they are formed nowadays. In the second chapter titled “Family as a small Church”, is analyzed thoroughly the way marriage leads to the salvation of the individual and the common aspects of church with the ideal of the family. The third part called “The roles of spouses and the equality of genders”, develops how each role can be equally respected and appreciated within this sacred institution. Furthermore, we see the ascetic features a marriage may have and the influence of Jesus Christ on the couple’s life. In the fourth chapter referred as “Pastoral approach of Family: Principles and functions”, we see a depiction of the aim and the evolution of religious perspective in modern society and the aspects of the pastoral approach of family. In the fifth chapter which is called “Childbearing: Pastoral approaches”, there is a meticulous analysis of the way Orthodox Church and Fathers view childbearing, the contemporary pastoral directions of having a child, family programming, and finally the characteristics of the transition of spouses to their parental roles which they are called to undertake. In the sixth chapter titled “Pastoral approaches of parents and kids - The pastoral responsibility of parents on their children’s conduct”, the pastoral approaches of parents and kids alike are listed, and the liability and guidance of the parent to the kid. In the last chapter named “The crisis in the modern family - Divorce: Pastoral approaches”, is focused on the decadence of the ideals of today’s household, divorce and its pastoral viewings.

Thesis

Σκοπός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάπτυξη των ποιμαντικών προσεγγίσεων της σύγχρονης οικογένειας. Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης οικογένειας», αναλύεται ο θεσμός, οι μορφές και οι κοινωνικές λειτουργίες της οικογένειας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο «Η οικογένεια ως “Εκκλησία μικρά”», εξετάζεται η σωτηριολογική διάσταση της οικογένειας και τα κοινά της γνωρίσματα με την Εκκλησία. Το τρίτο κεφάλαιο με τίτλο «Οι ρόλοι των συζύγων και η ισοτιμία των φύλων», εστιάζει στους ρόλους και στην ισοτιμία των συζύγων, στην παρουσία του Χριστού ανάμεσα στους συζύγους και στον ασκητικό χαρακτήρα της συζυγική ζωής. Στο τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο «Ποιμαντική της οικογένειας: Αρχές και λειτουργίες», παρουσιάζεται ο σκοπός της ποιμαντικής της Εκκλησίας, η εξέλιξη και η διαμόρφωση του ποιμαντικού λόγου στη σύγχρονη κοινωνία, και οι αρχές και λειτουργίες της ποιμαντικής της οικογένειας. Στο πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο «Τεκνογονία: Ποιμαντικές προσεγγίσεις», αναπτύσσονται οι θέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Πατέρων για την τεκνογονία, οι σύγχρονοι ποιμαντικοί τύποι τεκνογονίας, ο οικογενειακός προγραμματισμός, και τα χαρακτηριστικά της μετάβασης των συζύγων στη γονικότητα και των γονικών ρόλων που καλούνται να αναλάβουν. Στο έκτο κεφάλαιο με τίτλο «Ποιμαντικές προσεγγίσεις των γονέων και των παιδιών - Η ποιμαντική ευθύνη των γονέων για την αγωγή των παιδιών», καταγράφονται οι ποιμαντικές προσεγγίσεις των γονέων και των παιδιών, και οι ποιμαντικές κατευθύνσεις αγωγής των παιδιών από τους γονείς. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο με τίτλο «Η κρίση στη σύγχρονη οικογένεια - Διαζύγιο: Ποιμαντικές προσεγγίσεις», παρατίθενται στοιχεία για την κρίση της οικογένειας σήμερα, για το διαζύγιο και την ποιμαντική του προσέγγιση.