Διερεύνηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των νηπιαγωγών και των προϊσταμένων στα νηπιαγωγεία της Αττικής

Χαιρετάκη, Ειρήνη (2021-01)

This thesis deals with the communication skills of teachers and Heads of kindergartens in Attica. It focuses on the communication between the kindergarten teachers, the teachers and the parents, as well as the role of the Principal regarding the promotion of the communication in the school unit. The communication skills of kindergarten teachers in Greece have not been explored and the present work comes to fill to some extent the existing research gap. The research presented, was conducted amongst 185 teachers and principals of kindergartens serving in the prefecture of Attica in October and November 2020. The research is quantitative and the data were collected using a structured questionnaire. The research data were analyzed by performing descriptive statistical analysis and correlation analysis using the IBM SPSS v.23 platform. The results of the analysis showed that kindergarten teachers in Attica possess the necessary communication skills which they utilize as much as they can. The important role of the principals in establishing communication between both parents and teachers as well as between the teachers of the unit was also noted. In terms of ways of communicating with parents, it has been shown that kindergarten teachers prefer those who allow face-to-face communication with parents. However, one of the important findings of the research is the lack of training in the issue of communication with parents. On this basis, appropriate actions are proposed for the planning and integration of appropriate teacher training in communication with parents, so that there is appropriate empowerment in this area.

Thesis

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις επικοινωνιακές δεξιότητες των νηπιαγωγών και των Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων της Αττικής. Εστιάζει στην επικοινωνία μεταξύ των νηπιαγωγών, μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων, καθώς και στον ρόλο της/του Προϊσταμένης/ου αναφορικά με την προώθηση της επικοινωνίας στη σχολική μονάδα. Οι δεξιότητες επικοινωνίας των νηπιαγωγών στην Ελλάδα δεν έχουν διερευνηθεί και η παρούσα εργασία έρχεται να συμπληρώσει σ’ ένα βαθμό το υπάρχον ερευνητικό κενό. Στην έρευνα που παρουσιάζεται, συμμετείχαν 185 νηπιαγωγοί και προϊσταμένες νηπιαγωγείων που υπηρετούν στο νομό Αττικής και πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2020. Η έρευνα είναι ποσοτική και η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Τα ερευνητικά δεδομένα αναλύθηκαν εκτελώντας περιγραφική στατιστική ανάλυση και ανάλυση συσχετίσεων με τη χρήση της πλατφόρμας IBM SPSS v.23. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί στην Αττική κατέχουν τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες τις οποίες και αξιοποιούν στο βαθμό που μπορούν. Διαπιστώθηκε επίσης ο σημαντικός ρόλος των προϊσταμένων στην εγκαθίδρυση της επικοινωνίας τόσο μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών της μονάδας. Σε σχέση με τους τρόπους επικοινωνίας με τους γονείς, αναδείχθηκε ότι οι νηπιαγωγοί προτιμούν εκείνους που επιτρέπουν την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία. Ωστόσο, ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι η έλλειψη επιμόρφωσης στο ζήτημα της επικοινωνίας με τους γονείς. Στην βάση αυτή, προτείνονται κατάλληλες δράσεις για τον σχεδιασμό και την ενσωμάτωση της κατάλληλης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην επικοινωνία με τους γονείς, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη ενδυνάμωση τους στο πεδίο αυτό.