Διοίκηση ολικής ποιότητας και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ο ρόλος του διευθυντή στη διοίκηδη του ποιοτικού σχολείου

Χωριανόπουλος, Κωνσταντίνος (2021-01)

In this dissertation, an attempt is made to investigate up to what extent Total Quality Management can be applied in primary education structures. After defining the conceptual framework of total quality management in education, the first part of the dissertation focuses on three concepts on which Total Quality Management may be analyzed, namely that quality, effectiveness and teamwork Also, the obstacles that exist in the implementation of total quality management are pointed out. The first part of the dissertation ends with an overview of the existing role of the principal of a school unit in Greece and in European Union countries and the depiction of the role that the principal should have based on the quality indicators. The second part of the dissertation is research, including methodology and conclusions. In this part are presented, analyzed, and interpreted the data that emerged from the relevant research carried out with the methodological triangulation. Through the combination of quantitative and qualitative research, an attempt is made to record the existing role of the principal in schools from all over Greece in relation to the quality indicators. A structured questionnaire with scale answers was used for this phase of the research. Qualitative research, through individual interviews, recorded teachers' views on who they would like to be the principal of a school in relation to quality indicators. The dissertation is completed with the submission of a comprehensive and realistic proposal for the implementation of the total quality management model in a multifaceted primary school.

Thesis

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί κατά πόσον η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας βρίσκει εφαρμογή σε δομές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,. Αφού προσδιοριστεί το εννοιολογικό πλαίσιο της ΔΟΠ στην εκπαίδευση, εξετάζονται οι τρεις πυλώνες της που είναι η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η ομαδοσυνεργατικότητα και τα εμπόδια που υπάρχουν στην εφαρμογή της. To πρώτο μέρος τής εργασίας ολοκληρώνεται με την επισκόπηση στον υπάρχοντα ρόλο του διευθυντή μιας σχολικής μονάδας στην Ελλάδα και σε χώρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποτύπωση του ρόλου που πρέπει να έχει ο διευθυντής με βάση δέκα παράγοντες που προσδιορίζουν τον ρόλο του διευθυντή στο πλαίσιο της ΔΟΠ. . Το δεύτερο μέρος τής εργασίας είναι το ερευνητικό, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας και των συμπερασμάτων. Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται, αναλύονται και ερμηνεύονται τα δεδομένα που προέκυψαν από τη σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογική τριγωνοποίηση. Μέσα από τον συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας επιχειρείται να καταγραφεί ο υφιστάμενος ρόλος τους διευθυντή σε σχολεία από όλη την Ελλάδα σε σχέση με τους δείκτες ποιότητας. Για τη συγκεκριμένη φάση τής έρευνας χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο. Με την ποιοτική έρευνα , μέσω των ατομικών συνεντεύξεων, καταγράφηκε η άποψη των εκπαιδευτικών για το ποιος θα ήθελαν να είναι ο ρόλος τους διευθυντή μιας σχολικής μονάδας σε σχέση με τους δείκτες ποιότητας. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την κατάθεση μίας ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής πρότασης για την εφαρμογή του διοικητικού μοντέλου ολικής ποιότητας σε ένα πολυδύναμο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.