Οι δυσκολίες ανέλιξης της γυναίκας - ηγέτη στην εκπαιδευτική διοίκηση λόγω των κοινωνικών ανισοτήτων : διερεύνηση του τρόπου πρόσληψης του φαινομένου με βάση τα δημογραφικά χαρακτηριστικά

Πύλιου, Μαρία (2021-01)

The leadership of an educational organization and institution plays an essential role in its success or failure. In the execution of the school management, key functions are included, such as organization, scheduling and management, assisted by educational community staff, men and women. The present study examines the female presence in school leadership. In this context, the role of the leader and the characteristics that make him effective are examined in general. At the second level, the role of women in school leadership is emphasized. Particular importance is given to prejudices against women in conjunction with the difficulties they face when expressing interest or taking a position of power within the school unit. The biological and social factors are engaged in this endeavor of the women, whereas the family is a very important aspect in accomplishing their goals. For a better understanding of all these complex issues, a case study is examined which focuses on the educational community of the prefecture of Ioannina and analyzes in depth key research questions. The combination of theoretical and research examination of the issue leads to some key conclusions and proposals for a substantial improvement of the situation.

Thesis

Η ηγεσία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και ιδρύματος αποτελεί καίριο παράγοντα επιτυχίας η αποτυχίας του. Στην άσκηση της σχολικής διοίκησης εντάσσονται βασικές λειτουργίες όπως η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η διεύθυνση, συνεπικουρούμενη από στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας, άνδρες και γυναίκες. Η παρούσα μελέτη εξετάζει την γυναικεία παρουσία στην σχολική ηγεσία. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται γενικότερα ο ρόλος του ηγέτη και τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν αποτελεσματικό, από την οπτική γωνία διαφόρων θεωριών και μοντέλων που επικρατούσαν σε διάφορες περιόδους αλλά και στη σύγχρονη εποχή. Σε δεύτερο επίπεδο, δίνεται έμφαση στον ρόλο της γυναίκας, ως προς την εκπαιδευτική ηγεσία. Ιδιαιτέρως τονίζεται η σημασία των προκαταλήψεων σε βάρος των γυναικών, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν όταν εκδηλώνουν ενδιαφέρον ή αναλαμβάνουν θέση εξουσίας εντός της σχολικής μονάδας. Το βιολογικό και κοινωνικό φύλο εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια των γυναικών, η δε θέση της οικογένειας είναι μια σημαντική παράμετρος στην επιδίωξη των στόχων τους. Για την καλύτερη κατανόηση όλων αυτών των περίπλοκων ζητημάτων εξετάζεται μία μελέτη περίπτωσης η οποία επικεντρώνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα του νομού Ιωαννίνων, αναλύει σε βάθος καίρια ερευνητικά ερωτήματα, δίνει απαντήσεις και καταλήγει σε εξαγωγή διαφόρων πορισμάτων. Ο συνδυασμός του θεωρητικής και ερευνητικής ανάλυσης του θέματος οδηγεί σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα και προτάσεις για ουσιαστική βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.