Η συμβολή των ανεξάρτητων αρχών στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα. Το παράδειγμα της ΑΑΔΕ

Αγρέβη, Γεωργία (2021-01)

The present dissertation studies the contribution of the Independent Authorities to the modernization of the public sector by adopting principles of Good Governance, after conducting a case study in the newly established Independent Public Revenue Authority. Initially, is presented the research carried out in November 2020 on a sample of employees and holders of positions of responsibility at the Tax Office of the four geographical districts of Epirus, namely Thesprotia, Ioannina, Preveza and Arta. In particular,are presented the necessity - importance of the research, the purpose, the research questions as well as the methodology. Then, a bibliographic review of modern theories of public administration is made, emphasizing the theory of Governance and especially good governance, which in recent years seems to be gaining ground and becoming the dominant political theory. The operation of the Independent Public Revenue Authority is part of Good Governance and aims at the economic development of the country while dealing with the chronic pathogens of the public sector. Furthermore, attention is focused on the presentation of the pathogens that plague the Greek Public Administration and are summarized in the lack of transparency, corruption, the expansion of the public sector, the reduced efficiency of civil servants and finally the bureaucracy. Then, the Independent Authorities are studied, which have as their central axis the service of the interests of the citizens. Furthermore, the newly established Independent Public Revenue Authority is presented, which replaced the General Secretariat of Public Revenue and has as its main purpose the certification and collection of all types of public revenue, such as tax and customs. Finally, the results of the research of both the employees and the heads of IPRA are presented, the points that need improvement are proposed and the work is completed with the presentation of conclusions.

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τη συμβολή των Ανεξάρτητων Αρχών στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα, υιοθετώντας αρχές της Χρηστής Διακυβέρνησης, μετά από πραγματοποίηση μελέτης περίπτωσης στην νεοσυσταθείσα Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αρχικά, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2020 σε δείγμα υπαλλήλων και κατεχόντων θέσεις ευθύνης στις Δ.Ο.Υ. των τεσσάρων γεωγραφικών διαμερισμάτων της Ηπείρου, ήτοι Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Άρτας. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της έρευνας, ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήματα καθώς και η μεθοδολογία που επιλέχθηκε. Εν συνεχεία, γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των σύγχρονων θεωριών δημόσιας διοίκησης δίνοντας έμφαση στη θεωρία της Διακυβέρνησης και ιδιαιτερα στη χρηστή διακυβέρνηση, η οποία τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος και να γίνεται η κυρίαρχη πολιτική θεωρία. Η λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντάσσεται στο πλαίσιο της Χρηστής Διακυβέρνησης και στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα διαχρονικές παθογένεις του δημόσιου τομέα. Περαιτέρω, η προσοχή στρέφεται στην παρουσίαση των παθογενειών που ταλανίζουν την ελληνική Δημόσια Διοίκηση και συνοψίζονται στην έλλειψη διαφάνειας , στη διαφθορά, στη διόγκωση του δημόσιου τομέα, στη μειωμένη αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και τέλος στη γραφειοκρατία. Έπειτα, μελετώνται οι Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες έχουν ως κεντρικό τους άξονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών. Περαιτέρω, παρουσιάζεται η νεοσυσταθείσα Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία αντικατέστησε τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και έχει ως βασικό της σκοπό τη βεβαίωση και είσπραξη κάθε είδους δημοσίων εσόδων, όπως φορολογικά και τελωνειακά. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας τόσο των υπαλλλήλων όσο και των προισταμένων της ΑΑΔΕ, προτάσσονται τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης και η εργασία ολοκληρώνεται με τη παράθεση συμπερασμάτων.