Πολιτογράφηση ομογενών – αλλογενών – ανιθαγενών: Επισκόπηση της ελληνικής νομοθεσίας και συγκριτική επισκόπηση με νομοθεσίες και πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Διερεύνηση των προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών και προσδοκίες από την εφαρμογή του Ν. 4735/2020

Δαλκαλίτση, Χρυσάνθη (2021-01)

Citizenship constitutes a characteristic of an individual but at the same time it reflects his relationship with a particular state. It is granted by the respective state, of which that person is a citizen. The legal status of citizenship varies from state to state. Thus, each state defines in its own way the procedure through which citizenship is granted to citizens of other states. The coexistence of certain terms and prerequisites is required for this to be accomplished. In Greece the naturalization process is governed by the Code of Greek Citizenship, which has been amended several times during the recent decades. However, many “weaknesses” are spotted in these amendments. For this reason the recent Law No. 4735/2020 intends to improve the naturalization process and to establish transparent and effective procedures. This paper examines the points of view, the suggestions and the expectations, as well, of civil servants that work in Citizenship Services through the survey that took place with this goal. The survey was based on a host of questions related to the simplification and the effectiveness of the naturalization procedures in Greece. The main conclusion of the research which was conducted is that continuous political will is required in order to promote effective naturalization processes, while the promotion of digital governance in Greece is of great importance, as well as the continuous training of the civil servants. Undoubtedly, all these require the consolidation of an effective legislative regime and the corresponding vision of the Administration.

Thesis

Η ιθαγένεια αποτελεί ένα χαρακτηριστικό ενός ατόμου αλλά και τη σχέση του με μια συγκεκριμένη πολιτεία ταυτόχρονα. Η χορήγηση αυτής πραγματοποιείται από το εκάστοτε κράτος, του οποίου είναι πολίτης το πρόσωπο αυτό. Το νομικό καθεστώς που διέπει την ιθαγένεια διαφέρει από κράτος σε κράτος. Έτσι, κάθε κράτος ορίζει με τον δικό του τρόπο τη διαδικασία με την οποία η ιθαγένεια χορηγείται σε πολίτες άλλων κρατών. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η συνδρομή ορισμένων όρων και προϋποθέσεων. Στην Ελλάδα η διαδικασία πολιτογράφησης διέπεται από τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και έχει τροποποιηθεί πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, εντοπίζονται αρκετές αδυναμίες σε αυτές τις τροποποιήσεις. Για τον λόγο αυτό ο πλέον πρόσφατος τροποποιητικός του νόμος, ο Ν. 4735/2020, επιδιώκει να εξορθολογήσει τη διαδικασία πολιτογράφησης και να καθιερώσει διαυγείς, και αποτελεσματικές διαδικασίες. Στην εργασία αυτή μελετώνται οι απόψεις, οι προτάσεις αλλά και οι προσδοκίες δημοσίων υπαλλήλων που προέρχονται από Υπηρεσίες Ιθαγένειας μέσω της έρευνας που διεξήχθη για το σκοπό αυτό. Η έρευνα βασίστηκε σε ένα πλήθος ερωτημάτων που αναφέρονται κυρίως στην απλούστευση και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών πολιτογράφησης στην Ελλάδα. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας αυτής είναι ότι απαιτείται η διαρκής πολιτική βούληση για προώθηση αποτελεσματικών διαδικασιών πολιτογράφησης, ενώ κρίσιμης σημασίας είναι και η προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, αλλά και της διαρκούς επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Αναμφίβολα, όλα αυτά απαιτούν την εδραίωση ενός αποτελεσματικού νομοθετικού καθεστώτος και το αντίστοιχο όραμα της Διοίκησης.