Στρατηγικός Σχεδιασμός σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού: Η περίπτωση του Δήμου Βέροιας.

Παπαδόπουλος, Γεώργιος (2021-01)

Analysis of the strategic planning of the Municipality of Veria through the literature review and data analysis. We investigated its business growth strategy and we move on to suggestions.

Thesis

Η ανάλυση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Βέροιας μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την λήψη δεδομένων μέσα από το διαδίκτυο και το Δήμο Βέροιας. Ερευνήσαμε την στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου Βέροιας και προβάλλουμε ανάλογες προτάσεις.