Πανδημία COVID-19 και Ελληνικός Τουρισμός. Στρατηγικός Σχεδιασμός Αντιμετώπισης των Προκυπτουσών Δυσχερειών

Μαραγκού, Ελευθερία (2021-01)

Tourism is a particularly important economic activity for many countries, such as Greece, being one of the main sectors of economic activity and providing a significant part of their total GDP, either directly or indirectly. The recent pandemic that has plagued the world since March 2020 due to the SARS-CoV-2 virus, in addition to having significant effects on human health, has also had a significant impact on economic activity. The latter is a consequence of both the obvious fear for health and the compulsory measures to limit movement and social distancing that came into force to limit the transmission of the virus and reduce its incidence. In this context, and given its direct connection to both the human psyche and the transport and travel sector, tourism was one of the sectors hit hardest. In the present work, the strategy used in Greece for the opening of tourism in the summer of 2020, in the midst of the pandemic, is examined through primary and secondary research. The data from the competent bodies that were utilized during the secondary investigation show that in general the opening of tourism under the conditions that took place was not properly planned and did not help the operation of the sector. The data of the primary research in a sample of 160 employees or owners in catering and tourism companies, confirmed the findings of the secondary research, ie that the design had arrhythmias and omissions. In this context and utilizing the data of the analysis of both the primary and the secondary research, the framework of the strategic planning for the operation of tourism during the respective periods of 2021 was prepared and proposed.

Thesis

Ο τουρισμός αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική οικονομική δραστηριότητα για πολλά κράτη, όπως η Ελλάδα, όντας ένας από τους βασικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και παρέχοντας ένα σημαντικό μέρος του συνολικού ΑΕΠ αυτών, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η πρόσφατη πανδημία που μαστίζει την υφήλιο από το Μάρτιο του 2020 εξαιτίας του ιού SARS-CoV-2 πέραν των σημαντικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία είχε σαν αποτέλεσμα και σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Η τελευταία αποτελεί απόρροια τόσο του προφανούς φόβου για την υγεία αλλά και των αναγκαστικών μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων και κοινωνικής αποστασιοποίησης που τέθηκαν σε ισχύ για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού και την μείωση των κρουσμάτων του. Σε αυτό το πλαίσιο, και με δεδομένη την άμεση σύνδεση του τόσο με την ψυχολογία των ανθρώπων όσο και με τον τομέα των μεταφορών και ταξιδιών, ο τουρισμός ήταν από τους τομείς που δέχθηκαν τα πιο σοβαρά πλήγματα. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται μέσω πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας η στρατηγική που αξιοποιήθηκε στην Ελλάδα για το άνοιγμα του τουρισμού την καλοκαιρινή περίοδο του 2020, εν μέσω της πανδημίας. Τα στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς που αξιοποιήθηκαν κατά την δευτερογενή έρευνα δείχνουν ότι εν γένει το άνοιγμα του τουρισμού υπό τις συνθήκες που έλαβε χώρα δεν είχε σχεδιαστεί σωστά και δεν βοήθησε στην λειτουργία του τομέα. Τα στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας σε δείγμα 160 εργαζομένων ή ιδιοκτητών σε επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού, επιβεβαίωσαν τα ευρήματα της δευτερογενούς έρευνας ήτοι ότι ο σχεδιασμός είχε αρρυθμίες και παραλείψεις. Στα πλαίσια αυτά και αξιοποιώντας τα στοιχεία της ανάλυσης τόσο της πρωτογενούς όσο και της δευτερογενούς έρευνας, καταρτίστηκε και προτάθηκε το πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για την λειτουργία του τουρισμού κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2021.