Show simple item record

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως πρακτική των διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Η εφαρμογή της κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωναϊού στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης

dc.contributor.advisorPersefoni Fokiali
dc.contributor.advisorΚουτσούκη, Νικήτα-Σπύρο
dc.contributor.authorΠαπάζογλου, Μαρία
dc.date.accessioned2021-02-17T10:06:38Z
dc.date.available2021-02-17T10:06:38Z
dc.date.issued2021-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11728/11672
dc.descriptionThe need for reform is a need of many years. Need for continuous change of public administration, with the aim of restructuring, upgrading and increasing its efficiency. A need that stems from the existence of many factors, such as "bad legislation" and the plethora of legislation. From the inefficiency of the "government project", which was characterized by lack of coordination, lack of communication, cooperation and supervision. From the lack of a competent and reliable "information system", as well as from the increased demands created internationally. The memorandum commitments, after the recent economic crisis, became the occasion to intensify the implementation processes of the reforms. Reform practices focus on human resources, decentralization, the existence of independent oversight bodies and, above all, reform through integrated e-Government applications. The lack of public confidence, corruption, the need for transparent, simplified and digitized procedures, intensified these efforts. This research, aims to investigate these issues and to highlight the role and influence of e-Government, in achieving administrative reforms in Greece. It thoroughly investigates the edifice of e-Government, refers to its application so far in our country and the contribution of the covid-19 pandemic, in terms of accelerating its implementation processes, examining the main ones, through an extensive literature review and case study of the Region of Crete. It presents the strategy of the Region for e-Government and its implementation in it. By preparing a primary survey through a questionnaire, it highlights the degree of its application, as well as the familiarity of the service agents with it. It highlights its usefulness and its positive treatment by the majority of participants. Highlights the need for coordinated change efforts, by providing the necessary training, and it highlights the role of the pandemic. It highlights the need for change.en_UK
dc.description.abstractΗ ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, είναι μία ανάγκη πολλών ετών. Ανάγκη για συνεχή αλλαγή της δημόσιας διοίκησης, με στόχο την αναδιάρθρωση, την αναβάθμιση και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της. Μια ανάγκη που απορρέει από την ύπαρξη πολλών παραγόντων, όπως η «κακή νομοθεσία» και η πληθώρα νομοθετημάτων. Από την αναποτελεσματικότητα του «κυβερνητικού έργου», το οποίο χαρακτηριζόταν από ελλιπή συντονισμό, ελλιπή επικοινωνία, συνεργατικότητα και επίβλεψη. Από την έλλειψη ενός ικανού και αξιόπιστου «πληροφοριακού συστήματος», καθώς επίσης και από τις αυξημένες απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν διεθνώς. Οι μνημονιακές δεσμεύσεις, μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση, έγιναν η αφορμή, για να εντατικοποιηθούν οι διαδικασίες εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Οι πρακτικές των μεταρρυθμίσεων, έχουν ως επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό, την αποκέντρωση, την ύπαρξη ανεξαρτήτων αρχών ελέγχου και κυρίως τη μεταρρύθμιση μέσω των ολοκληρωμένων εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών, η διαφθορά, η ανάγκη για διαφανείς, απλοποιημένες και ψηφιοποιημένες διαδικασίες, ενέτειναν τις προσπάθειες αυτές. Η εργασία αυτή, στοχεύει στη διερεύνηση αυτών των ζητημάτων και στην ανάδειξη του ρόλου και της επίδρασης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως προς την επίτευξη των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Ερευνά διεξοδικά το οικοδόμημά της , αναφέρεται στην εφαρμογή της έως τώρα στη χώρα μας και στη συμβολή της πανδημίας του covid-19, ως προς την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής της, εξετάζοντας τις κυριότερες εξ αυτών, μέσω εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης και μελέτης της περίπτωσης της Περιφέρειας Κρήτης. Παρουσιάζει τη στρατηγική της Περιφέρειας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την εφαρμογή της σε αυτή. Με την εκπόνηση πρωτογενούς έρευνας μέσω ερωτηματολογίου, αναδεικνύει το βαθμό εφαρμογής της, καθώς επίσης και την εξοικείωση των υπηρεσιακών παραγόντων με αυτή. Αναδεικνύει τη χρησιμότητά της και τη θετική αντιμετώπισή της από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Αναδεικνύει την ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες αλλαγής, με την παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης και αναδεικνύει το ρόλο της πανδημίας. Αναδεικνύει την ανάγκη για αλλαγή.en_UK
dc.language.isoel_GRen_UK
dc.publisherΠρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφουen_UK
dc.rightsΑπαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτωνen_UK
dc.subjectΔιοικητική Μεταρρύθμισηen_UK
dc.subjectΗλεκτρονική Διακυβέρνησηen_UK
dc.subjectΣτρατηγικήen_UK
dc.subjectΠανδημίαen_UK
dc.subjectΠεριφέρεια Κρήτηςen_UK
dc.titleΗ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως πρακτική των διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Η εφαρμογή της κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωναϊού στην Ελλάδα. Η περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτηςen_UK
dc.typeThesisen_UK


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record