Στάσεις και αντιλήψεις των υπαλλήλων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με τον θεσμό της αξιολόγησης στα πλαίσια βελτίωσης της λειτουργίας της

Τριανταφύλλου, Βασίλειος (2021-01)

Employee performance appraisal is one of those applications of New Public Management that should be incorporated by public organizations, in order for them to become more competitive and be able to meet the needs of citizens that they serve. In recent years, it is evident that employee performance appraisal has started to be implemented in the public sector, without, however, being linked to employee promotion and rewards. Therefore, it is believed to be necessary to modify the way that the institution of civil servant appraisal is incorporated into public organizations. However, it is of critical importance to inquire into the views and attitudes of civil servants towards performance appraisal, in order to clarify the course of action that should be taken, in order for this institution to be finally implemented to its full extent, and achieve to improve the efficiency of civil servants, as well as the effectiveness and efficiency of public organizations, as a result. This is also the objective of the paper at hand, and is reached by conducting quantitative research through the use of a questionnaire on civil servants who are employed by the Independent Authority for Public Revenue (AADE). The results of the survey showed that the employees of the Independent Authority for Public Revenue (AADE) realize that performance appraisal is highly beneficial; however, they doubt about the objectivity of the procedure, as well as the suitability of the techniques that are applied. Furthermore, it was noticed that employees of the Independent Authority for Public Revenue (AADE) want to be evaluated through observation and appraisal reports that are presented by their superiors and themselves, while they don't want to be evaluated by citizens. Finally, it became obvious that employees of the Independent Authority for Public Revenue (AADE) want the appraisal procedure to be combined with the establishment of a merit-based promotion system.

Thesis

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζόμενων είναι μία από τις εφαρμογές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ που πρέπει να ενσωματώσουν οι δημόσιοι οργανισμοί προκειμένου να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί και να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών που εξυπηρετούν. Τα τελευταία χρόνια στον δημόσιο τομέα, η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζόμενων φαίνεται πως αρχίζει να εφαρμόζεται χωρίς όμως να συνδέεται με την εξέλιξη και τις αμοιβές των εργαζόμενων. Ως εκ τούτου η τροποποίηση του τρόπου ενσωμάτωσης του θεσμού της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι στάσεις των δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στην αξιολόγηση της απόδοσης ώστε να γίνουν σαφείς οι ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε τελικά ο θεσμός να εφαρμοστεί με όλες τις προεκτάσεις του και να καταφέρει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπαλλήλων και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων οργανισμών. Αυτός είναι και ο στόχος της παρούσας εργασίας, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω της διεξαγωγής ποσοτικής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου σε δημόσιους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ αντιλαμβάνονται πως η αξιολόγηση της απόδοσης είναι ιδιαίτερα επωφελής όμως φοβούνται για την αντικειμενικότητα της διαδικασίας όπως και για την καταλληλότητα των τεχνικών που εφαρμόζονται. Ακόμη, παρατηρήθηκε πως οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ επιθυμούν να αξιολογούνται μέσω της παρατήρησης και των εκθέσεων αξιολόγησης που παρουσιάζεται από τους ανωτέρους και από τους ίδιους ενώ δεν θέλουν να αξιολογούνται από τους πολίτες. Τέλος, έγινε σαφές πως οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ θέλουν να συνδεθεί η διαδικασία της αξιολόγησης με τη δημιουργία ενός αξιοκρατικού συστήματος προαγωγών.