Διαχείριση κρίσεων πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας

Καραλής, Βασίλειος (2021-01)

The purpose of this dissertation is to formulate an organic and administrative framework in order to highlight the effectiveness and efficiency in the context of civil protection crisis management at the level of the Region of Thessaly. The elaboration of this study is important, due to the upgrading of the Civil Protection and the transfer of responsibilities to the Regions of the state, as well as the immediate and new crises that have recently occurred, such as the coronavirus pandemic (COVID 19). In the context of the dissertation, the analysis of the current legal and organizational framework, the analysis of the basic functions and the detection in the international literature for changes in the approaches, systems and culture of dealing with emergencies (crises). In the context of the research objectives concerning the detection of changes in the organizational - legal framework, systems and culture of the Civil Protection, the empirical research was designed. The research, designed and conducted within the time and operational context of the pandemic, was mediated by a structured questionnaire that was distributed electronically. The data were processed with the SPSS statistical package and descriptive statistics, summary tables (Crosstabs) and logistic regression were used. The empirical research showed that in the Region of Thessaly the changes of the legal and organizational framework were accepted by all the collaborating bodies and organizations. Their attitude towards the individual parameters of the overall structure depends on the level of training, the particularities of the body they work, the telecommunication and IT systems for the control and supervision of the action and finally on the frequency and quality of the training. However, there was no agreement on the supervision of the plans of the respective structures of the Municipalities. The reservation recorded is due to the strict observance of the independence of these structures and the exceeding of the management lines by the DPP.

Thesis

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διαμόρφωση ενός οργανικού και διοικητικού πλαισίου με στόχο την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στα πλαίσια διαχείρισης κρίσεων Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η εκπόνηση της μελέτης αυτής είναι σημαντική, λόγω της αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και της μεταφοράς αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες του κράτους, καθώς και των άμεσων και νέων κρίσεων που ενέσκηψαν πρόσφατα, όπως για παράδειγμα η πανδημία του κορωνοϊού (COVID 19). Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας έγινε η ανάλυση του παρόντος νομικού και οργανωσιακού πλαισίου, η ανάλυση των βασικών λειτουργιών και η ανίχνευση στην διεθνή βιβλιογραφία για αλλαγές στις προσεγγίσεις, στα συστήματα και στην κουλτούρα της αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών (κρίσεων). Στα πλαίσια των ερευνητικών στόχων που αφορούσαν την ανίχνευση αλλαγών στο οργανωτικό – νομικό πλαίσιο, των συστημάτων και της κουλτούρας της ΔΠΠ, σχεδιάσθηκε η εμπειρική έρευνα. Η έρευνα, που σχεδιάσθηκε και πραγματοποιήθηκε μέσα στο χρονικό και λειτουργικό πλαίσιο της πανδημίας, είχε ως μέσο ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά . Τα δεδομένα έτυχαν επεξεργασίας με το στατιστικό πακέτο SPSS και έγινε χρήση περιγραφικής στατιστικής , συγκεντρωτικών πινάκων (Crosstabs)και λογιστικής παλινδρόμησης. Η εμπειρική έρευνα έδειξε, ότι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι αλλαγές του νομικού και οργανωτικού πλαισίου έγιναν δεκτές από το σύνολο των συνεργαζόμενων φορέων και οργανισμών. Η στάση τους έναντι των επιμέρους παραμέτρων της συνολικής δομής εξαρτάται από το επίπεδο εκπαίδευσης, τις ιδιαιτερότητες του φορέα που εργάζονται, τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για τον έλεγχο και την εποπτεία της δράσης και τέλος από την συχνότητα και την ποιότητα της εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά δεν υπήρχε συμφωνία για την εποπτεία των σχεδίων των αντίστοιχων δομών των Δήμων. Η επιφύλαξη που καταγράφηκε οφείλεται στην αυστηρή τήρηση της αυτοτέλειας των δομών αυτών και της υπέρβασης των γραμμών διοίκησης από την ΔΠΠ.