Εργασιακή ικανοποίηση και πρόθεση εγκατάλειψης της θέσης εργασίας. Συγκριτική μελέτη μεταξύ των εργαζομένων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα

Ξείνης, Ιωάννης (2021-01)

Both in the public and private sector, the efficiency of employees is determined to a large extent by the level of satisfaction that they enjoy. In fact, the satisfaction that is enjoyed by employees also has a major impact on their behavior, commitment, and work that they produce, as well as their intention to stay in their job. Employee satisfaction significantly affects even their behavior, their dedication, the work produced and their intention to stay at work. Through this assignment, it is attempted to investigate whether there is any correlation between job satisfaction and the intention to leave their job, in case of employees who work in the private sector, as well as those who work in the public sector. Satisfying the needs of employees can benefit organizations and companies not to lose employees and at the same time increase their productivity. Also, the high levels of employee satisfaction have a positive effect on various areas of their personal lives and offer them physical and emotional well-being. Organizations need to pay attention to their pay scales and their work environment as they seem to be two factors that play an important role in employee satisfaction. A survey was conducted with the participation of 169 employees who work in the public and private sector, men and women of all ages who completed an anonymous digital questionnaire sent by e-mail due to the pandemic and the measures taken. Research participants work in various public and private sector organizations. Based on the results of the survey, it was shown that employees both in the private and public sector are moderately to fairly satisfied with their job. Besides, it was made clear that private sector employees are more satisfied than civil servants, when it comes to specific dimensions, and more precisely, regarding their promotion prospects, benefits and bonuses offered to them, as well as possible rewards, workplace conditions, nature of their job, and communication that develops in their workplace. Both civil servants and private individuals take a neutral stance on how their attendees feel about them. It was observed that teleworking for private employees existed before the pandemic in a large percentage while for civil servants it appeared in their work due to the pandemic. Job satisfaction between private and civil servants differs both in salary and in the nature of work as well as in the possibilities of promotion as reference to teleworking. But there are also factors that similarly affect private and civil servants in their job satisfaction. Furthermore, it was observed that the civil servants' intention to stay in their job is stronger than that of private sector employees, and this finding is associated with the job security that is enjoyed by the former. Moreover, it was clearly shown that there is a statistically significant correlation between their job satisfaction and intention to leave their job. Finally, the demographics that seem to affect the satisfaction of employees refer to age and previous experience, since their gender did not seem to have a statistically significant correlation.

Thesis

Τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα των εργαζόμενων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανοποίηση που λαμβάνουν και από τις συνθήκες που επικρατούν στην εργασία Η ικανοποίηση των εργαζόμενων επηρεάζει σημαντικά ακόμη και τη συμπεριφορά τους, την αφοσίωσή τους, το παραγόμενο έργο και την πρόθεσή τους να παραμείνουν στην εργασία τους. Μέσα από την εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της πρόθεσης εγκατάλειψης της θέσης εργασίας στην περίπτωση των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα και στην περίπτωση των εργαζόμενων στον δημόσιο τομέα. Η ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόμενων μπορεί να ωφελήσει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις ώστε να μην χάνουν εργαζόμενους και παράλληλα να αυξάνεται η παραγωγικότητά τους. Επίσης τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των εργαζόμενων έχουν θετική επίδραση σε διάφορους τομείς της προσωπικής τους ζωής και τους προσφέρουν σωματική και συναισθηματική ευεξία. Οι οργανισμοί πρέπει να προσέξουν τις μισθολογικές τους κλίμακες και το εργασιακό τους περιβάλλον μιας και φαίνεται ότι είναι δύο παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση των εργαζομένων τους. Στην έρευνα πήραν μέρος συνολικά 169 εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διαφόρων ηλικιών άντρες και γυναίκες οι οποίοι συμπλήρωσαν ψηφιακό ερωτηματολόγιο ανώνυμου χαρακτήρα το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγο της πανδημίας και των μέτρων που έχει επιφέρει. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εργάζονται σε διάφορους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως τόσο οι ιδιωτικοί όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι μετρίως προς αρκετά ικανοποιημένοι από την εργασία τους. Ακόμη, έγινε σαφές ότι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τους δημόσιους υπαλλήλους ως προς κάποιες διαστάσεις και συγκεκριμένα με τις δυνατότητες προαγωγής τους, με τα παρεχόμενα προνόμια και οφέλη, με τις ενδεχόμενες ανταμοιβές, με τις συνθήκες λειτουργίας, με τη φύση της εργασίας τους και με την επικοινωνία που αναπτύσσεται στον χώρο της εργασίας τους. Τόσο οι δημόσιοι υπάλληλοι όσο και οι ιδιωτικοί κρατάνε ουδέτερη στάση στο πως αισθάνεται ο προϊστάμενός τους γι’ αυτούς. Παρατηρήθηκε πως η τηλεργασία για τους ιδιωτικούς υπάλληλους υπήρχε και πριν την πανδημία σε μεγάλο ποσοστό ενώ για τους δημόσιους υπάλληλους εμφανίστηκε στην εργασία τους λόγο της πανδημίας. Η εργασιακή ικανοποίηση μεταξύ των ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων διαφέρει τόσο στο μισθό και στη φύση της εργασίας όσο και στις δυνατότητες προαγωγής ως αναφορά την τηλεργασία. Υπάρχουν όμως και παράγοντες που επηρεάζουν παρόμοια ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους στην ικανοποίηση τους στην τηλεργασία Η πρόθεση των δημόσιων υπαλλήλων να παραμείνουν στην εργασία τους είναι μεγαλύτερη από αυτή των ιδιωτικών υπαλλήλων γεγονός που σχετίζεται με την ασφάλεια που τους προσφέρει η εργασία τους. Ακόμη, έγινε σαφές πως υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της πρόθεσης εγκατάλειψης από την εργασία τους. Τέλος, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που φαίνεται πως επηρεάζουν την ικανοποίηση των εργαζόμενων είναι η ηλικία και η προϋπηρεσία καθώς το φύλο δεν φάνηκε να σχετίζεται με στατιστικά σημαντικό τρόπο.