Η επίδραση του εργασιακού στρες στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των επαγγελματιών υγείας σε περίοδο Covid-19

Μπολώση, Φεβρωνία Μαρία (2021-01)

Introduction: I IStress is Ian integral feature Iof personal, Isocial and professional daily Ilife of modern Ipeople. Work stress, in particular, is a subjective situation management characterized by the environment and the people with whom the employee interacts. Work stress Iamong health Iprofessionals can Icause physical Iand psychological Idisabilities. It Iis also Iassociated with Ilower morale Iand job Isatisfaction, Iincreased Ilatency, Ireduced productivity, Ireduced quality Iand quantity Iof care, Iand increased Icosts of Ihealth Icare services. Aim: Investigating work stress in relation to the quality of professional life of health professional during the Covid-19 pandemic. The present study seeks to assess the degree of stress that emerges from the work environment of health professionals in times of epidemic outbreak, as well as the impact of stressful situations on the balance of their personal and professional lives. Methodology: The research sample consisted of 186 health professionals (doctors, nurses) working at the General Hospital of Athens “Evangelismos”. Quantitative research process was selected by providing a self-report questionnaire, using the survey method. The questionnaire included the “Professional Quality of Life Scale (ProQol)” and the “Job Stress Measure”. It also included questions about participants’ experiences of working in the health service, as well as questions about work-related stress due to the Covid-19 pandemic. Data Ianalyzed using Idescriptive statistics Iand one-factor Ianalysis (T-test, One-Way Anova). In order to test the existence of a linear relationship between the quantitative variables, Pearson’s parametric correlation coefficient was used. Statistical analysis of the results was done with SPSS 22.0. Results: Health professionals in the sample Ireported moderate Ilevels of Iquality of Iworking life, Imoderate levels Iof work-related Istress and high levels of work stress due to the Covid-19 pandemic. The analysis of the statistics showed that there is a correlation between work stress and quality of professional life. Employees who experienced more work-related stress and work stress due to the pandemic Ihad lower Ilevels of Iquality of professional Ilife. Also, Ivarious demographic Iand occupational Ifactors can Iaffect quality Iof working Ilife, work-related stress and work stress due to the Covid-19 pandemic.

Thesis

Εισαγωγή: Το στρες Iείναι αναπόσπαστο Iχαρακτηριστικό της Iπροσωπικής, Iκοινωνικής Iκαι επαγγελματικής Iκαθημερινότητας του Iσύγχρονου Iανθρώπου. Ιδιαίτερα Iτο Iεργασιακό στρες, Iαποτελεί μια Iυποκειμενική διαχείριση Iκαταστάσεων που Iχαρακτηρίζεται από Iτον περιβάλλοντα Iχώρο και Iτους ανθρώπους Iμε τους Iοποίους ο Iεργαζόμενος Iσυναναστρέφεται. Το Iεργασιακό στρες Iμεταξύ επαγγελματιών Iυγείας μπορεί Iνα προκαλέσει Iσωματικές Iκαι ψυχολογικές Iαναπηρίες. Συνδέεται Iεπίσης με Iχαμηλότερο Iηθικό κίνητρο Iκαι Iικανοποίηση από Iτην Iεργασία, Iαυξημένη Iκαθυστέρηση, Iμειωμένη Iπαραγωγικότητα, Iμειωμένη Iποιότητα και Iποσότητα φροντίδας Iκαι αυξημένο Iκόστος των Iυπηρεσιών υγειονομικής Iπερίθαλψης. Σκοπός: Η διερεύνηση του εργασιακού στρες σε σχέση με την ποιότητα επαγγελματικής ζωής των επαγγελματιών υγείας, κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19. Η παρούσα μελέτη επιδιώκει την εκτίμηση του βαθμού έντασης του στρες που αναδύεται από το εργασιακό περιβάλλον των επαγγελματιών υγείας σε περιόδους επιδημιολογικής έξαρσης, καθώς και την επίδραση των στρεσογόνων καταστάσεων στην ισορροπία της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής τους. Μεθοδολογία: Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 186 επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές) που ανήκουν στο εργατικό δυναμικό του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός». Επιλέχθηκε η ποσοτική ερευνητική διαδικασία με τη χορήγηση ενός ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς, με το μέθοδο της δημοσκόπησης. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε την Κλίμακα Επαγγελματικής Ποιότητας Ζωής – IV «Professional Quality of Life Scale – ProQol)» και την Κλίμακα Μέτρησης Εργασιακού Στρες «Job Stress Measure» . Επίσης, περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τα βιώματα των συμμετεχόντων σχετικά με την εργασία τους στην υπηρεσία υγείας, καθώς και ερωτήσεις για το εργασιακό άγχος λόγω της πανδημίας του Covid-19. Τα Iδεδομένα αναλύθηκαν Iμε τη Iμέθοδο της Iπεριγραφικής στατιστικής Iκαι τη Iδιεξαγωγή μονοπαραγοντικών Iαναλύσεων I(T-test, One-Way Anova). Για Iτον Iέλεγχο της Iύπαρξης γραμμικής Iσχέσης μεταξύ Iτων ποσοτικών Iμεταβλητών, Iχρησιμοποιήθηκε Iο παραμετρικός Iσυντελεστής συσχέτισης Iτου IPearson. Η Iστατιστική ανάλυση Iτων αποτελεσμάτων Iέγινε με Iτο πρόγραμμα ISPSS 22.0. Αποτελέσματα: Οι επαγγελματίες υγείας του δείγματος ανέφεραν μέτρια επίπεδα ποιότητας επαγγελματικής ζωής, μέτρια επίπεδα εργασιακού στρες και υψηλά επίπεδα εργασιακού άγχους λόγω της πανδημίας του Covid-19. Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων αποδείχθηκε ότι Iυπάρχει συσχέτιση Iμεταξύ Iεργασιακού στρες/άγχους Iκαι ποιότητας Iτης επαγγελματικής Iζωής. Εργαζόμενοι Iπου αντιμετώπισαν Iπερισσότερο εργασιακό Iστρες και άγχος λόγω της πανδημίας, Iείχαν χαμηλότερα Iεπίπεδα ποιότητας Iτης επαγγελματικής ζωής. Επίσης, διάφοροι δημογραφικοί Iκαι εργασιακοί Iπαράγοντες μπορούν Iνα Iεπηρεάσουν την ποιότητα της επαγγελματικής ζωής, το εργασιακό στρες και το εργασιακό άγχος λόγω της πανδημίας Covid-19. Συμπεράσματα: Οι Iοργανισμοί μπορούν Iνα τροποποιήσουν Iαποτελεσματικά Iτις διαστάσεις Iτης Iεργασίας, Iμόνον όταν Iγνωρίζουν τους Iτομείς που Iείναι ανεπαρκείς Iκαι χρήζουν βελτίωσης. Οι Iδιαχειριστές των Iυπηρεσιών υγείας Iπρέπει να Iείναι σε Iθέση Iνα μειώσουν Iτο επίπεδο Iεργασιακού στρες Iστα Iνοσοκομεία, αυξάνοντας την ικανοποίηση των εργαζομένων. Ο σχεδιασμός των δράσεων Iπρέπει Iνα γίνεται Iμε τρόπους Iπου Iπαρέχουν κίνητρα Iκαι ευκαιρίες Iγια τους Iυπαλλήλους χρησιμοποιώντας Iτις Iδεξιότητες. Τα Iαποτελέσματα θα Iενισχύσουν την Iκατανόηση των Iκαθοριστικών παραγόντων Iπου επηρεάζουν Iτην ποιότητα Iτης επαγγελματικής Iζωής Iστους επαγγελματίες Iυγείας, συμβάλλοντας στον εντοπισμό καλύτερων στρατηγικών πρόσληψης, προώθησης και κατάρτισης Iμελλοντικών εργαζόμενων Iστις υπηρεσίες Iυγείας.