Ο ρόλος των κινητών ομάδων υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ στη διαχείριση της πανδημίας στα Δωδεκάνησα

Γεωργακοπούλου, Νίκη (2021-01)

Introduction: Healthcare systems need to be effective and resilient to meet challenges, as well as potential radical changes, such as those resulting from COVID-19 disease. All healthcare systems around the world, are under pressure to respond to an ever – changing environment, which is directly related to health spending and government policy on health and prevention. The COVID19 pandemic, led all the countries of the European Union to adopt measures to limit the pandemic, while Greece also took the necessary measures to effectively manage the pandemic. Purpose: The purpose of the study is to investigate the role played by the Mobile Health Teams of NPHO, especially in the Dodecanese, in the management of the pandemic. Methods: A bibliographic review of European actions was carried out, in relation to the Greek experience. The official websites of the European Union and the World Health Organization, as well as the official website of the National Public Health Organization, were used as sources. Results: Both Greece and the other countries - members of the European Union, have taken drastic restrictive measures to effectively manage the pandemic. The European Union has provided the necessary support to its Member States, both by providing financial assistance and by providing the necessary advisory guidance for the development of an effective pandemic strategy by all countries. Most countries have taken care of the protection of residents in care centers, by reducing visits within the structures and increasing testing of beneficiaries and staff. Greece has strengthened the National Healthcare System with human resources and logistical equipment, while it is the only country in Europe that has set up Mobile Health Teams, to facilitate epidemiological surveillance, tracking and immediate intervention where needed, anywhere in the country. The activation of the Mobile Health Teams, especially in the Dodecanese, contributed to the access of all citizens to COVID-19 testing, to the timely detection of COVID-19 cases in closed structures and critical infrastructure and therefore to the immediate intervention to stop the spread of the virus. Conclusions: All member states of the European Union, in order to effectively deal with the COVID-19 pandemic, have taken steps to limit the spread of the pandemic. Greece, among the measures of restraint, the strategy of increased testing, and the strengthening of the National Health System, has also carried out a significant reform, which has not been adopted by any other European country, and concerns the creation of the Mobile Health Teams of the National Public Health Organization. These groups have contributed to the effective management of the pandemic, especially in the Dodecanese, and are an important tool for monitoring the evolution of the pandemic in the country and planning the strategy for dealing with the health crisis.

Thesis

Εισαγωγή: Τα συστήματα υγείας χρειάζεται να είναι αποτελεσματικά και να έχουν ανθεκτικότητα για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, αλλά και πιθανές ριζικές αλλαγές, όπως αυτές που προκύπτουν από την νόσο COVID -19. Όλα τα συστήματα υγείας παγκόσμια, δέχονται πιέσεις για να μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με τις δαπάνες για την υγεία και την πολιτική που ασκεί το κράτος στον τομέα της υγείας και της πρόληψης. Η πανδημία του COVID -19, οδήγησε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θέσπιση μέτρων περιορισμού της πανδημίας, ενώ και η Ελλάδα έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης, είναι να διερευνηθεί ο ρόλος που διαδραματίζουν οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, στη διαχείριση της πανδημίας. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση των ευρωπαϊκών δράσεων, σε σχέση με την ελληνική εμπειρία. Ως πηγές, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι επίσημες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και η επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Αποτελέσματα: Τόσο η Ελλάδα, όσο και οι υπόλοιπες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλαβαν δραστικά περιοριστικά μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε την απαραίτητη στήριξη στα κράτη – μέλη της, τόσο με τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας, όσο και με την απαραίτητη συμβουλευτική καθοδήγηση για τη χάραξη αποτελεσματικής στρατηγικής αντιμετώπισης της πανδημίας από όλες τις χώρες. Οι περισσότερες χώρες μερίμνησαν για την προστασία των διαμένοντων σε κέντρα φροντίδας, μέσω του περιορισμού των επισκέψεων εντός των δομών και του αυξημένου testing στους ωφελούμενους και το προσωπικό. Η Ελλάδα, ενίσχυσε το ΕΣΥ με ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ενώ είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που προχώρησε στη δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας, για τη διευκόλυνση της επιδημιολογικής επιτήρησης, της ιχνηλάτησης και της άμεσης παρέμβασης όπου χρειαστεί, σε κάθε σημείο της χώρας. Η δραστηριοποίηση των Κινητών Ομάδων Υγείας, ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, συνέβαλλε στην πρόσβαση όλων των πολιτών στο COVID-19 testing, στην έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων COVID-19 σε κλειστές δομές και κρίσιμες υποδομές και συνεπώς στην άμεση παρέμβαση για την ανάσχεση της διασποράς του ιού. Συμπεράσματα: Όλες οι χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πανδημία του COVID-19, προχώρησαν στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Η Ελλάδα, μεταξύ των μέτρων περιορισμού, της στρατηγικής του αυξημένου testing, αλλά και της ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πραγματοποίησε και μια σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία δεν έχει υιοθετηθεί από καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και αφορά στη δημιουργία των Κινητών Ομάδων Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Οι ομάδες αυτές, συνέβαλλαν στην αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας, ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, και αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πανδημίας στη χώρα και τον σχεδιασμό της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.