Ο Ρόλος του Φαρμακοποιού στη Φαρμακευτική Συμμόρφωση

Κουβαρά, Άννα (2021-01)

This paper reports on the importance of pharmaceutical compliance. Some effects on the health system are reported as well as factors that affect it. Going forwards, some diseases are mentioned in combination with the reasons for non-compliance. Finally, the role of the pharmacy in pharmaceutical compliance and some results from the international literature are analyzed. Following, there is a primary research. Purpose The purpose of the research was to take an approach to the role of the pharmacist in patients' compliance with the prescribed medications. At the same time, questions were answered about the reasons why patients do not respond to drug compliance. Finally, the question whether patients would like the pharmacist to take an even more active role, was answered. Methodology A quantitative survey was conducted with a semi-structured questionnaire on a sample of 100 people, of which 74 responded. The specific individuals were patients living in the area of Piraeus and are regular customers of the pharmacy of the researcher, located centrally in Piraeus and covers a wide area. The sampling selection methods were convenience sampling and snowball sampling. The tool used for the statistical analysis was the program spss v.23. Inductive analysis was also performed with X2 control Result. The main results showed that patients take their medications according to the doctor's instructions (N = 54, 73%), but do not comply with lifestyle changes (exercise, diet). The pharmacist informs about the dosage scheme (N = 43, 58.1%) but does not help them in solving problems related to the treatment (combination of treatments). Finally, patients would like more guidance from the pharmacist (N = 38, 51.4%).The survey found that most participants who are University graduates (9 out of 17) do not take medication according to the doctor's instructions, while compulsory education graduates (25 out of 29) or high school graduates (21 out of 28) receive medicines as directed by your doctor. It was found that most patients with chronic disease (32 vs. 22) but also with recurrent disease (22 vs. 5) were informed by the pharmacist about taking and dosing the drugs. Conclusions. Τhe most important findings were that most patients follow the recommended medication but do not adhere to a similar diet and exercise. The main reason for non-compliance is because it forgets its forest scheme. The pharmacist seems to advise on dosage but not to help with dose planning. Finally, based on the research, the pharmacist could take a more active role in patient compliance.

Thesis

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η φαρμακευτική συμμόρφωση είναι ένα μέιζον ζήτημα για την πολιτική υγείας. Ο ασθενής όταν ακολουθεί το θεραπευτικό του σχήμα που του έχει υποδείξει ο θεράπον ιατρός μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα τόσο σε οικονομικό πεδίο αλλά και σε κοινωνικό. Ο φαρμακοποιός σας επιστήμονας υγείας θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρολό ώστε ο ασθενής να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα φαρμακευτικής συμμόρφωσης. Σκοπός Ο σκοπός της ερευνάς είναι να διερευνηθεί ο ρόλος του φαρμακοποιού στην συμμόρφωση των ασθενών στις φαρμακευτικές αγωγές -. Παράλληλα διερευνόνται οι σχετικοί λόγοι που δεν ανταποκρίνονται οι ασθενείς στην φαρμακευτική συμμόρφωση και αν θα ήταν αρεστό από τους ασθενείς ο φαρμακοποιός να αναλάβει ακόμα πιο ενεργητικό ρόλο. Μεθοδολογία Διεξάχθηκε ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο ημιδομημένο σε ένα δείγμα πληθυσμού 100 ατόμων από τα οποία ανταποκρίθηκαν τα 74. Τα συγκεκριμένα άτομα ήταν ασθενείς που κατοικούν στην περιοχή του Πειραιά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα φαρμακείο που βρίσκεται κεντρικά στον Πειραιά και καλύπτει μεγάλο εύρος περιοχής. Η διάρκεια της ερευνάς ήταν δυο μήνες από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2020. Οι μέθοδοι επιλογής της δειγματοληψίας ήταν η βολική δειγματοληψία και η δειγματοληψία χιονοστιβάδας. Το Εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την στατιστική ανάλυση ήταν το πρόγραμμα spss v.23.Επισης πραγματοποιήθηκε επαγωγική ανάλυση με έλεγχο του X2 Αποτέλεσμα. Τα βασικότερα αποτελέσματα ήταν ότι ασθενείς λαμβάνουν τα φάρμακα τους με βάση τις οδηγίες του ιατρού (N=54, 73%), αλλά δεν συμμορφώνονται όσον αφορά τις αλλαγές στον τρόπο ζωής (άσκηση, διατροφή). Ο φαρμακοποιός ενημερώνει για το δoσολογικό σχήμα (Ν=43, 58.1%) αλλά δεν τους βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την θεραπευτική αγωγή (συνδυασμός θεραπειών). Τέλος οι ασθενείς θα ήθελαν περισσότερη καθοδήγηση από τον φαρμακοποιό (Ν=38, 51.4%). Από την έρευνα παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου (9 από τους 17) δεν λαμβάνουν τα φάρμακα σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού, ενώ οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (25 από τους 29) ή απόφοιτοι Λυκείου (21 από τους 28 )λαμβάνουν τα φάρμακα σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού. Διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι ασθενείς με χρόνιο νόσημα (32 έναντι 22) , αλλά και με περιοδικό νόσημα (22 έναντι 5) ενημερώθηκαν από τον φαρμακοποιό σχετικά με την λήψη και την δοσολογία των φαρμάκων. Συμπεράσματα. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα ήταν ότι οι περισσότεροι ασθενείς ακολουθούν την προτεινομένη φαρμακευτική θεραπεία αλλά δεν συμμορφώνονται και με έναν αντίστοιχο τρόπο διατροφής και φυσικής άσκησης. Ο κύριος λόγος μη συμμόρφωσης είναι επειδή ξεχνάει το δασολογικό του σχήμα. Ο φαρμακοποιός φαίνεται να συμβουλεύει για την δοσολογία αλλά να μην βοηθάει για τον προγραμματισμό των δόσεων. Τέλος βάση της ερευνάς ο φαρμακοποιός θα μπορούσε να αναλάβει έναν πιο ενεργητικό ρόλο στην συμμόρφωση των ασθενών.