Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας

Μαΐδη, Αναστασία (2021-01)

INTRODUCTION: This dissertation studies the meaning of “quality” in healthcare services of the Greek public healthcare system, as well the means to insure its maintenance. MAIN PURPOSE: This dissertation aims through the method of the systematic review, modern publications which cover each and every angle of the above mentioned issue to be studied and presented. METHODOLOGY: Concerning the dissertation’s methodology, through the systematic review this research reaches a specific number of articles, from 920 to 20, which are published after 2010 and are Greek and English written. The research was based data bases, such as Google Scholar and Elsevier, using key words or phrases, such as “quality” and “public healthcare system”. RESULTS: The result of the systematic review was the presentation of 20 Greek and English articles and studies which cover every angle of the subject under research and provide certain proposals for the improvement of the phenomenon this dissertation studies. More specifically, through the present systematic review it appeared that the needs of the Greek public health system are similar to the needs of European and international health systems. Such needs can be considered targeted interventions aimed at solving specific problems that arised in the sector. Also, the quality provision of health services, both in the context of patient care and after it, the satisfaction of patients and their attendants , as well as the need for a more competitive and quality public health system seem to be a need to intervene in the public health system of many states in order, for the services that they will provide, to be of quality and safety CONCLUSIONS: The research reaches the conclusion that quality in healthcare services of the Greek system is constantly upgraded and one can realize the responsible agents’ care for surmounting the obstacles – economic and administrative, in order to achieve a constant improvement for their services as well the constant effort to constantly provide upgraded services.

Thesis

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα εργασία μελετάει την έννοια της «ποιότητας» στις παρεχόμενες υπηρεσίες του ελληνικού δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διασφαλίζεται. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας είναι μέσω της αξιοποίησης της μεθόδου της συστηματικής ανασκόπησης να μελετηθούν και να παρουσιαστούν σύγχρονες μελέτες, οι οποίες καλύπτουν όλες τις πτυχές που αφορούν το εν λόγω ζήτημα. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Για τη μεθοδολογία, μέσω της συστηματικής ανασκόπησης η έρευνα από 920 κατέληξε σε 20 άρθρα, των οποίων η έκδοση χρονολογείται μετά το 2010 και είναι ελληνόγλωσσα ή αγγλόγλωσσα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ερευνητικές βάσεις δεδομένων, όπως την Google Scholar και την Elsevier με λέξεις ή φράσεις κλειδιά όπως οι «ποιότητα» και «δημόσιο σύστημα υγείας». ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το αποτέλεσμα της συστηματικής ανασκόπησης ήταν η παρουσίαση 20 ελληνόγλωσσων και αγγλόγλωσσων μελετών και κειμένων που καλύπτουν πολυπλεύρως τη θεματική που μελετάται και παρουσιάζουν προτάσεις για βελτίωση του φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την παρούσα συστηματική ανασκόπηση φάνηκε πως οι ανάγκες του ελληνικού δημόσιου συστήματος υγείας είναι παρόμοιες με τις ανάγκες των ευρωπαϊκών αλλά και διεθνών συστημάτων υγείας. Τέτοιες είδους ανάγκες μπορούν να θεωρηθούν οι στοχευμένες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που προκύπτουν στον κλάδο της υγείας. Επίσης η ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας τόσο στα πλαίσια της νοσηλείας των ασθενών όσο και μετά από αυτή, η ικανοποίηση ασθενών αλλά και συνοδών αυτών, καθώς και η ανάγκη για ένα πιο ανταγωνιστικό και ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας φαίνεται πως αποτελούν ανάγκη παρέμβασης στα δημόσια συστήματα υγείας πολλών κρατών, προκειμένου οι υπηρεσίες που θα παρέχουν να χαρακτηρίζονται από ποιότητα και ασφάλεια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του ελληνικού συστήματος αναβαθμίζεται διαρκώς και παρατηρείται η μέριμνα εκ μέρους των φορέων για υπερπήδηση των εμποδίων – οικονομικών και διοικητικών, για σταδιακή βελτίωση των υπηρεσιών τους και για διαρκή προσπάθεια για την παροχή όλο και πιο αναβαθμισμένων υπηρεσιών.