Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της πανδημίας του Covid 19 στην αγορά φαρμάκου στην Ελλάδα κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων (Lockdown) 16/03 - 24/05/2020

Παναγάκης, Αλέξης (2021-01)

Introduction: The complexity of the pharmaceutical trade, the dependence of Greece 's pharmaceutical competence on other countries, and the impact of the Covid19 pandemic on the main producing countries of medicines and medical supplies, have raised strong concerns about the ability of Greek pharmacies to overcome the current health crisis. Aim: The present study aims to investigate the degree of readiness and response of Greek pharmacies during restrictive measures, the adequacy of the supply chain and the effectiveness of intervention policies to ensure the availability of substances of interest. It also identifies changes in the consumption habits of pharmaceutical and parapharmaceutical products and compares them with those of European countries. Design: In this context a comparative analysis of retail sales was designed. The retail sales of pharmacies in Greece during the lockdown period (March 16 to May 25, 20220) were studied and compared with those of the previous year. Results: The study show an overall increase in the pharmacy market and an increase in the penetration of generic drugs. There has also been a change in citizens' consumption habits, with storaging of medicines for chronic diseases and the shift of interest to personal care and hygiene products. Overall, increased interest was observed in each substance with potential effectiveness against the disease. Conclusion: The results regarding the progression of retail sales of Greek pharmacies proved to be in line with the corresponding European experience. The Greek pharmaceutical market was ready and reliable without significant shortcomings.

Thesis

Εισαγωγή: H πολυπλοκότητα του φαρμακευτικού εμπορίου, η εξάρτηση της φαρμακευτικής επάρκειας της Ελλάδας από άλλες χώρες, και η επίδραση των συνεπειών της πανδημίας από Covid19 στις κύριες παραγωγές χώρες φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, δημιούργησε έντονη ανησυχία αναφορικά με τις ικανότητες των ελληνικών φαρμακείων να ανταποκριθούν στην πανδημική υγειονομική κρίση. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην διερεύνηση του βαθμού ετοιμότητας και απόκρισης των ελληνικών φαρμακείων κατά την διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, της επάρκειας της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών παρέμβασης για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας ουσιών ενδιαφέροντος. Επίσης εντοπίζει τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και τις συγκρίνει με αντίστοιχες Ευρωπαϊκών χωρών. Μεθοδολογία :Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε ως μια περιγραφική μελέτη συγκριτικής ανάλυσης δεδομένων. Στα πλαίσια αυτά μελετήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις των φαρμακείων στην Ελλάδα κατά την περίοδο του lockdown (16 Μαρτίου έως 25 Μαΐου 20220) και συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους. Ευρήματα : Από τα αποτελέσματα προκύπτει μια συνολική αύξηση στην αγορά του φαρμακείου και αύξηση στη διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων. Παρατηρήθηκε επίσης αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών, με την αποθεματοποίηση φαρμάκων για χρόνιες νόσους και την στροφή του ενδιαφέροντος σε προϊόντα ατομικής φροντίδας και υγιεινής. Συνολικά αποτυπώθηκε ενδιαφέρον για κάθε ουσία με πιθανή αποτελεσματικότητα κατά της νόσου. Συμπεράσματα: H παρούσα μελέτη απέδειξε ότι η επίδραση των περιοριστικών μέτρων στην Ελληνική φαρμακευτική αγορά δεν διέφερε πολύ συγκριτικά με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία. Η ελληνική φαρμακευτική αγορά παρουσιάστηκε έτοιμη και αξιόπιστη χωρίς να παρουσιαστούν σημαντικές ελλείψεις.