Ο ρόλος της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της Υγείας

Παπαποστόλου, Σπυριδούλα (2021-01)

Introduction: The health sector is one of the pillars of any modern social system. Human resource management, although that is an area that has recently attracted the interest of researchers and scholars, is still at a relatively early stage in terms of health. Purpose: The investigation of the role of Human Resources Management in the field of Health. Methodology: The study carried out a systematic review of the human resources sector in health services. The sources used were derived from scientific journals and publications, based on the relevance of the subject and the year of publication. A total of 30 articles were studied and of these, 26 were selected. Results: The main motivating factors for employees seem to be: Size and payments related to performance, professional development and promotions, recognition and appreciation as well as increased responsibility and achievements that drive the medical staff to work even harder and more efficiently. There are positive correlations of human resources practices, especially in employee recruitment and selection systems, employee engagement and commitment, performance-related remuneration, expanded human resource training and development, performance appraisal with credible measures and participation decision-making and results and labor productivity measures. Conclusions: Senior management in hospitals should have a clear strategic direction and clear goals for improving the management of staff and staff in a hospital. Employee motivation is essential to improving the quality of health services. The key to improving employee performance is to align organizational structure and strategy with management practices.

Thesis

Εισαγωγή: Ο τομέας της υγείας είναι ένας από τους πυλώνες κάθε σύγχρονου κοινωνικού συστήματος. Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, παρόλο που είναι ένας τομέας ο οποίος τελευταία έχει προσελκύσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον ερευνητών και μελετητών, βρίσκεται ακόμα σε σχετικά πρώιμο στάδιο σε ό, τι αφορά στον τομέα της υγείας. Σκοπός: Η διερεύνηση του ρόλου της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της Υγείας. Μεθοδολογία: Στη μελέτη πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση σχετικά με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν προέκυψαν από επιστημονικά περιοδικά και δημοσιεύσεις, με κριτήριο τη σχετικότητα με το θέμα και το έτος δημοσίευσης. Μελετήθηκαν συνολικά 30 άρθρα και από αυτά, επιλέχθηκαν τα 26. Αποτελέσματα: Οι κυριότεροι παράγοντες κινητοποίησης για τους εργαζομένους φαίνεται να είναι οι εξής: Το μέγεθος και οι αμοιβές που σχετίζονται με την απόδοση, η επαγγελματική ανάπτυξη και οι προαγωγές, η αναγνώριση και η εκτίμηση καθώς και η αυξημένη ευθύνη και τα επιτεύγματα που δίνουν ώθηση στο ιατρικό προσωπικό να εργαστεί ακόμα πιο σκληρά και αποδοτικά. Υπάρχουν θετικές συσχετίσεις των πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα στα συστήματα προσέλκυσης ή πρόσληψης και επιλογής εργαζομένων, εμπλοκής και δέσμευσης των εργαζομένων, αμοιβών που σχετίζονται με την απόδοση, διευρυμένης κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, αξιολόγησης της απόδοσης με αξιόπιστα μέτρα και συμμετοχής των εργαζομένων σε μέτρα λήψης αποφάσεων και αποτελεσμάτων και παραγωγικότητας της εργασίας. Συμπεράσματα: Η διοίκηση των νοσοκομειακών οργανισμών, πρέπει να έχει ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση και σαφείς στόχους για τη βελτίωση της διαχείρισης των υπαλλήλων και του προσωπικού σε ένα νοσοκομείο. Η παρακίνηση των εργαζομένων είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Το κλειδί για τη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων είναι η ευθυγράμμιση της οργανωτικής δομής και της στρατηγικής με τις διαχειριστικές πρακτικές.