Το ισχύον νομικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή ένωση και η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΔΠΧ) στην Ελλάδα

Καμπουράκης, Λέανδρος (2021-01)

Thesis

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 679/2016/ΕΕ, ευρύτερα γνωστός ως GDPR, ως κανονισμός της Ε.Ε. από τον Μάιο του 2018, απευθύνεται στα κράτη-μέλη της και, παράλληλα τίθεται το προαπαιτούμενο της υποχρεωτικής εφαρμογής του εξ αυτών.