Οι απαρχές της πολιτικής αποσταθεροποίησης της δεκαετίας του 1960: Η πολιτική αναταραχή του έτους 1963 και των αρχών του 1964

Κωνσταντινίδης, Δημήτριος (2021-01)

Thesis

Κύριος στόχος της παρούσας διατριβής αποτελεί η ανάδειξη και η ανάλυση των παραγόντων που συνέβαλαν στη δημιουργία των ιστορικών συνθηκών της πολιτικής αποσταθεροποίησης των απαρχών της δεκαετίας του 1960. Συγκεκριμένα, με κύριο άξονα το έτος 1963, θα μελετηθούν τα ιστορικά γεγονότα τα οποία συντέλεσαν στην κλιμάκωση της πολιτικής αναταραχής της περιόδου. Η μεθοδολογία της διατριβής ακολουθεί τα πρότυπα της βιβλιογραφικής έρευνας και η επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου στηρίζεται στην, όσο το δυνατό πληρέστερη, βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Ως εκ τούτου, η ορθή αξιοποίηση των πρωτογενών και των δευτερογενών πηγών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της παρούσας μελέτης. Τέλος, μέσα από την ανάλυση των διαθέσιμων πηγών, θα αναδειχθεί η διαδικασία της αλλαγής του πολιτικού σκηνικού της περιόδου και η παράλληλη σταδιακή αποσάθρωση του μετεμφυλιακού πολιτικού συστήματος της χώρας.

Collections: