Η Αυτόνομος Πολιτεία της Βορείου Ηπείρου και το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας

Μήτσιος, Δημήτριος Θ. (2020-10)

The Autonomous Republic of Northern Epirus emerged as an organized reaction of the greek majority population of the area, after the creation of the Albanian State by the Treaty of London (1913) and the Protocol of Florence. The Autonomous republic is examined in the context of the Great Powers struggle for influence as well as within the process of creating the Albanian state. Furthermore, great emphasis is placed in describing the internal political organization and military structure of the autonomous state. The aforementioned structures were swiftly established and succeeded in compelling the Powers to change the administrative status quo with the Protocol of Corfu. The contents of the later are examined and compared to the implementation of the Cretan State in order to determine their exact nature and significance.

Thesis

Η Αυτόνομος Πολιτεία της Βορείου Ηπείρου ήταν ένα βραχύβιο καθεστώς οργάνωσης των ελληνικής καταγωγής πληθυσμών της περιοχής, σαν αντίδραση για την υπαγωγή τους στην νεοσύστατη Αλβανία μετά την Συνθήκη του Λονδίνου του 1913 και το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας. Για να παρουσιαστεί στο σύνολό της, η Πολιτεία εξετάζεται στο πλαίσιο της διαπάλης των Μεγάλων Δυνάμεων για επιρροή, αλλά και της διαδικασίας δημιουργίας του Αλβανικού κράτους. Έμφαση δίνεται στην αποτύπωση της εσωτερικής της πολιτικής και στρατιωτικής οργάνωσης, καθώς αποδείχθηκαν αρκετά αποτελεσματικές, ώστε σε λίγους μήνες να αναγκάσουν σε μερική τροποποίηση του διοικητικού status quo της περιοχής, με την συνομολόγηση του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας. Το κείμενο του Πρωτοκόλλου εξετάζεται και οι διατάξεις του συγκρίνονται με αυτές του καθεστώτος αυτονομίας της Κρητικής Πολιτείας για να κριθεί ο χαρακτήρας και η σημασία τους.

Collections: