Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι μέσα από τον ελληνικό Τύπο

Στραγαλινός, Πέτρος (2020-12)

Thesis

Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση της ιστορίας των Βαλκανικών Πολέμων όπως αυτοί αποτυπώνονται στον τύπο της εποχής. Η παρουσίαση των γεγονότων στην βασική της μορφή προκύπτει πρωτίστως από την σχετική (και άφθονη σε αριθμό βιβλιογραφία), ωστόσο αντί μιας απλής παράθεσης αυτών, αναζητείται η αίσθηση στο εσωτερικό της χώρας σε σχέση με αυτά, και στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχες αναφορές στον τύπο αποτελούν σημαντικό παράγοντα δεδομένων. Εν γένει, είναι γενικώς αποδεκτό ότι ο τύπος ιδιαίτερα στην εποχή της μεγάλης του άνθισης είχε και έχει την δυναμική για την διαμόρφωση της κοινής γνώμης στο εξωτερικό μιας χώρας τόσο σε σχέση με εσωτερικά όσο και εξωτερικά ζητήματα, και προφανώς η Ελλάδα δεν αποτελεί σε αυτό εξαίρεση. Περαιτέρω, αναλόγως την πολιτική κατεύθυνση στην οποία πρόσκειται, η μελέτη του τύπου μπορεί επιπλέον να αποδώσει τα χαρακτηριστικά της υποβόσκουσας ατμόσφαιρας στο εσωτερικό της χώρας, κάτι πολύ σημαντικό στην εξεταζόμενη περίοδο που οδηγεί σε αυτή του Εθνικού Διχασμού.

Collections: