Το ελληνικό πλαίσιο διεθνούς εμπορίου: μια περιπτωσιολογική μελέτη διαχρονικής ανάλυσης των εισαγωγών-εξαγωγών του τελωνείου Ρόδου

Αντωνίου, Μαρία (2021-01)

The purpose of this research was to present the course of exports and imports at the customs of Rhodes in the period 2007 - 2020. Quantitative research was conducted using secondary data, from government statistics. The analysis found that the value of imports at the customs of Rhodes in 2007 ranged at 21.932 million euros, which decreased in 2020 to 1.870 million euros, a decrease of 90.70%. The largest decrease occurred between 2008 and 2013 by 77.36% due to the financial crisis. A small increase occurred in the years 2015 - 2017 but was lost due to the large decrease in the period 2018 - 2019 by 37.17%. In addition, in 2020 compared to 2019 there was a decrease of 27.91% due to coronavirus. Regarding imports, it was observed that the value of imports from Turkey, China, America and Hong Kong has decreased in the periods 2007-2019 and 2007-2020 by almost more than 90%. The same was observed for Australia only for the period 2007-2020 while in the period 2007-2019 imports doubled. One explanation for this situation is that the decline in imports from Australia in 2020 is due to the coronavirus pandemic. Finally, during the periods 2007-2019 and 2007-2020, there was a significant reduction of almost over 80% in the tariff classification codes 10.00 .-. 10.99, 40.00 - 40.99 to 70.00 - 70.99 and 90.00 - 90.99. However, in the codes 20.00 .-. 20.99, 30.00 - 30.99 and 80.00 - 80.99 the situation seemed to be relatively stable despite the intermediate fluctuations.

Thesis

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να παρουσιάσει την πορεία των εξαγωγών και των εισαγωγών στο τελωνείο της Ρόδου την περίοδο 2007 – 2020. Διεξήχθη ποσοτική έρευνα με την χρήση δευτερογενών δεδομένων, από κυβερνητικές στατιστικές. Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε ότι η αξία των εισαγωγών στο τελωνείο της Ρόδου το 2007 κυμαίνονταν στα 21,932 εκατομμύρια ευρώ οι οποίες μειώθηκαν το 2020 στα 1,870 εκατομμύρια ευρώ, ποσοστό μείωσης κατά 90,70%. Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης συνέβη μεταξύ των ετών 2008 και 2013 κατά 77,36% λόγω της οικονομικής κρίσης. Μια μικρή αύξηση επήλθε τα έτη 2015 – 2017 αλλά χάθηκε λόγω της μεγάλης μείωσης την περίοδο 2018 – 2019 κατά 37,17%. Επιπλέον, το 2020 έναντι του 2019 υπήρξε μια μείωση κατά 27,91% λόγω κορονοϊού. Όσον αφορά τις εισαγωγές παρατηρήθηκε ότι η αξία των εισαγωγών από την Τουρκία, την Κίνα, την Αμερική και το Χονγκ Κονγκ να έχει μειωθεί τις χρονικές περιόδους 2007 – 2019 και 2007 – 2020 σχεδόν πάνω από 90%. Το ίδιο παρατηρήθηκε και για την Αυστραλία μόνο για την περίοδο 2007 – 2020 ενώ την περίοδο 2007 – 2019 οι εισαγωγές διπλασιάστηκαν. Μια εξήγηση αυτής της κατάστασης είναι η μείωση που παρατηρείται στις εισαγωγές από την Αυστραλία το 2020 να οφείλονται στην πανδημία του κορονοϊού. Τέλος, τις χρονικές περιόδους, 2007 – 2019 και 2007 – 2020 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση σχεδόν άνω του 80% στους κωδικούς δασμολογικής κατάταξης 10.00.-.10.99, 40.00 - 40.99 έως 70.00 - 70.99 και 90.00 - 90.99. Όμως, στους κωδικούς 20.00.-.20.99, 30.00 - 30.99 και 80.00 - 80.99 η κατάσταση φάνηκε να είναι σχετικά σταθερή παρόλο τις ενδιάμεσες αυξομειώσεις.