Η ισλαμιστική τρομοκρατία και ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας μετά την 11η Σεπτεμβρίου, στρατιωτικές / ανθρωπιστικές επεμβάσεις

Βαφείδης, Θεόδωρος (2021)

The purpose of this dissertation thesis is through critical analysis and review of secondary literature in conjunction with a case study to show the correlation between emerging Islamist Terrorism and its causes, as a sequence of political developments within Islam, which led to 9/11. At the same time, it is attempted to identify and evaluate, in the light of International Law, the sequence of international developments caused by 9/11, in particular the US strategy and the fight against terrorism through military invasions into the territories of foreign states. Finally, the overuse of humanitarian justifications in Afghanistan and Iraq has destroyed the emerging model of 'humanitarian intervention', stressing the possibility of over-abusing it.

Thesis

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μέσω κριτικής ανάλυσης και ανασκόπησης δευτερογενούς βιβλιογραφίας σε συνδυασμό με μελέτη περιπτώσεων να διαφανεί η συσχέτιση της αναδυόμενης ισλαμιστικής τρομοκρατίας και των αιτιών αυτής, ως αλληλουχίας πολιτικών εξελίξεων στο εσωτερικό του Ισλάμ, που οδήγησε στην 9/11. Ταυτόχρονα επιχειρείται να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί, υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου, η αλληλουχία διεθνών εξελίξεων που προκάλεσε η 9/11 και ειδικότερα η στρατηγική των Η.Π.Α. και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας με στρατιωτικές εισβολές σε εδάφη ξένων κρατών. Τέλος, η ασύδοτη χρήση ανθρωπιστικών αιτιολογήσεων στο Αφγανιστάν και Ιράκ, κατέστρεψε το αναδυόμενο πρότυπο «ανθρωπιστικής επέμβασης», τονίζοντας τη δυνατότητα να γίνει υπερβολική κατάχρηση αυτού.