Η πορεία επαναπροσδιορισμού της Τουρκίας μέσα στο σύγχρονο διεθνές μεταβαλόμμενο τοπίο και ειδικότερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016

Στρατούρης, Χρίστος (2021)

Following the events of the failed coup attempt on 15th July 2016 in Turkey, a substantial transformation and a change in the physiognomy of the country took place, both in the internationally changing landscape and in the Middle East and Eastern Mediterranean region. The paper seeks to study this process of redefining the country, arguing that Turkey is eager to fulfill its ambitions and emerge as a regional power in the wider region, exerting influence and claiming a global strategic role on the international chessboard. Using an extensive bibliography and Internet research, the paper first presents the theoretical framework from the field of International Relations on which further analysis of the topic will focus. It then lists the events that preceded and led to the coup attempt, the events that took place on the day of the coup as well as its aftermath. It then examines the case of Turkey through the available analysis models. The evaluation of the findings of the analysis reveals Turkey's attempt on the one hand to cope with the multiple fronts, both at home and abroad, and on the other hand to review its strategic orientation in the context of the changing international landscape and in the region of the Middle East and Eastern Mediterranean.

Thesis

Μετά τα γεγονότα της αποτυχημένης απόπειρας πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 στην Τουρκία, συντελέστηκε ένας εν εξελίξει ουσιαστικός μετασχηματισμός και μία αλλαγή στη φυσιογνωμία της χώρας, τόσο στο διεθνές μεταβαλλόμενο τοπίο όσο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Η εργασία επιδιώκει να μελετήσει αυτή την πορεία επαναπροσδιορισμού της χώρας, υποστηρίζοντας πως η Τουρκία επιδιώκει διακαώς να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της και να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη στην ευρύτερη περιοχή, ασκώντας επιρροή και διεκδικώντας έναν παγκόσμιο στρατηγικό ρόλο στη διεθνή σκακιέρα. Χρησιμοποιώντας μία εκτεταμένη βιβλιογραφία και έρευνα στο Διαδίκτυο, η εργασία αρχικά παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο από τον τομέα των Διεθνών Σχέσεων πάνω στο οποίο θα επικεντρωθεί η περαιτέρω ανάλυση του θέματος. Στη συνέχεια, παραθέτει τα γεγονότα που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην απόπειρα του πραξικοπήματος, τα γεγονότα που εκδηλώθηκαν την ημέρα του πραξικοπήματος καθώς επίσης και στις συνέπειές του. Κατόπιν, εξετάζει την περίπτωση της Τουρκίας μέσω των διαθέσιμων μοντέλων ανάλυσης. Από την αξιολόγηση των ευρημάτων της ανάλυσης γίνεται φανερή η προσπάθεια της Τουρκίας αφενός να ανταπεξέλθει στα πολλαπλά μέτωπα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και αφετέρου να αναθεωρήσει τον στρατηγικό προσανατολισμό της στα πλαίσια του διεθνούς μεταβαλλόμενου τοπίου ευρύτερα και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου ειδικότερα.