Η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας επί της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, υπό το πρίσμα των τουρκικών διεκδικήσεων

Γιακουμής, Χριστόδουλος (2021-01)

We live in an area of the planet which has «intensity» in recent years due to the significant changes that have taken place after the discovery of large amounts of hydrocarbons in the Eastern Mediterranean basin. Naturally, none coastal state in the region wants to stay out of the "race" of exploration and exploitation this mineral wealth, because recent history has shown that an energy autonomous state is a politically and economically strong state with a lot of prosperity lies ahead for its citizens. This evolution could not but concern the two "eternal rivals" of the region, who are none other than Greece and Turkey. More specifically, the subject of this dissertation is the provocative attitude of Turkey towards Greece, regarding the exploration and exploitation of hydrocarbons in the Aegean Sea and the Eastern Mediterranean. To address the problem, the purpose of this study is to investigate the rightness of the Turkish side arguments, compared them with the international law, iIn order to realize if the Turkish thesis according to its claims on the Aegean Continental Shelf, are in accordance with the international law. The data collected and analyzed on this subject, come from the applicable international law, the law of the sea and the related Conventions, the International Courts Judgments on the delimitation of maritime zones around the world and finally from official statements of Greek and Turkish officials concerning the positions of the two countries on the issue. From the collection and analysis of these data, it appears that Greece, which is lawful under international law, desires the dispute to be settled. On the other hand, Turkey which is constantly distorts and misinterprets international law, in combination with unilateral and illegal moves in the area of interest, tries to create a unstable situation with high military intensity. The issues that arose, in combination with the conclusions drawn from this research are a useful tool in the hands of anyone who wants to refute the Turkish arguments based on international law, as well as will help the reader to realize the current situation in the region of Aegean Sea, regarding the issues of exploration and exploitation of hydrocarbons.

Thesis

Ζούμε σε μία περιοχή του πλανήτη, η οποία τα τελευταία χρόνια «βράζει» λόγω των σημαντικών αλλαγών που έχουν επέλθει μετά την ανακάλυψη μεγάλων ποσοτήτων υδρογονανθράκων στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως είναι φυσικό κανένα παράκτιο κράτος της περιοχής δε θέλει να μείνει εκτός της «κούρσας» του εντοπισμού και της εκμετάλλευσης αυτού του ορυκτού πλούτου, διότι η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι ένα ενεργειακά αυτόνομο κράτος, είναι ένα ισχυρό πολιτικά και οικονομικά κράτος με ταυτόχρονη ευημερία των πολιτών στο εσωτερικό του. Κάτι τέτοιο δε θα μπορούσε να μην αφορά τους δύο «αιώνιους αντιπάλους» της περιοχής, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την Ελλάδα και την Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα το οποίο εξετάζει η συγκεκριμένη διατριβή, είναι η προκλητική στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, όσον αφορά την έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την ορθότητα των επιχειρημάτων της Τουρκικής πλευράς, από τα οποία πηγάζουν οι αξιώσεις και οι διεκδικήσεις της, επί της Υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου Πελάγους. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για το θέμα, προέρχονται από το εν ισχύ διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και τις Συμβάσεις που το διέπουν, τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων επί θεμάτων οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών ανά τον πλανήτη και τέλος από επίσημες δηλώσεις αξιωματούχων Ελλάδας και Τουρκίας που αφορούν τις θέσεις των δύο χωρών πάνω στο ζήτημα. Από τη συλλογή και ανάλυση των ανωτέρω δεδομένων, προκύπτει ότι η σύννομη με το διεθνές δίκαιο Ελλάδα, επιθυμεί τη διευθέτηση της διαφοράς, αλλά η Τουρκία απεναντίας, διαστρεβλώνει και παρερμηνεύει συνεχώς το διεθνές δίκαιο, σε συνδυασμό με μονομερείς και παράνομες κινήσεις στην περιοχή ενδιαφέροντος. Τα ζητήματα που προέκυψαν, σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τη συγκεκριμένη έρευνα αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όποιου επιθυμεί να αντικρούσει τα τουρκικά επιχειρήματα βασισμένος στο διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης θα βοηθήσει τον αναγνώστη να συνειδητοποιήσει ποια είναι η τωρινή κατάσταση στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους όσον αφορά ζητήματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.