Η έννοια της ισχύος στις διεθνείς σχέσεις: τα παραδείγματα των ΗΠΑ και Κίνας

Λάσκαρη, Βασιλική (2021-01)

The purpose of this master's thesis is the analysis of the multidimensional concept of power and clearly the forms that it can have through its categorization, the distinction of the main levels, in which it has an important action and the listing of its main characteristics. Whether these characteristics are standard or changeable, whether they are related to luck or the constant effort of states to acquire them, whether they are related to what characteristics each actor already possesses, such as geographical position or not. Really important in the analysis of power are the balance and distribution of power, the scope that can be covered and influenced by the power of each state, the factors that affect the power of each state and are related to geography, geopolitics, energy, the military, the economy, technology, alliances, all elements related to political capabilities and can clearly influence the nature of power both nationally and internationally. Of course, in the process of this analysis, the theoretical views of both realism and liberalism, which have dealt with the concept of power, will play an important role. The view of Realism, because he has dealt a lot with the issue of power, was considered and is still considered quite a privilege of him and of liberalism, because the preoccupation with the perspective of realism necessitates the preoccupation with his opposite side, especially with the perspective of Nye. The present thesis will be based on qualitative research and the study of the bibliography of the science of international relations in the attempt to interpret reality through theory. Many times the best way to understand concepts as complex as power is to study them regarding specific states. That is why the work contains, in addition to the theoretical part that is the main part and the empirical part, the application of theory to the specific examples of the United States of America and China, two of the most important powers to study when deciding to deal with power’s subject. It is obvious that it’s not possible for all those who are among the powerful to possess the same power since they do not have the same resources, the same opportunities and the same experiences. The main purpose of the analysis is to search for the most appropriate form of power in the international system. To search whether or not the hard version of power (military) is the most important for the international system in general and especially for the two countries of the study.

Thesis

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής η ανάλυση της πολυδιάστατης έννοιας της ισχύος και σαφώς των μορφών που αυτή μπορεί να έχει μέσα από την κατηγοριοποίησή της, τη διάκριση των κύριων επιπέδων, στα οποία έχει σημαντική δράση και την παράθεση των κύριων χαρακτηριστικών της. Εάν τα χαρακτηριστικά αυτά είναι σταθερά ή μεταβλητά, εάν σχετίζονται με την τύχη είτε τη διαρκή προσπάθεια των κρατών για απόκτησή τους, εάν δηλαδή έχουν σχέση με όσα χαρακτηριστικά κατέχει ήδη ο κάθε δρών, όπως η γεωγραφική θέση, είτε όχι. Μεγάλη σημασία στην ανάλυση της ισχύος έχουν η ισορροπία και η κατανομή της ισχύος, η εμβέλεια την οποία μπορεί να καλύψει και να επηρεάσει η ισχύς του κάθε κράτους, οι παράγοντες που επηρεάζουν την ισχύ του κάθε κράτους και έχουν σχέση με τη γεωγραφία ,τη γεωπολιτική, την ενέργεια, τον στρατιωτικό παράγοντα, την οικονομία, την τεχνολογία, τις συμμαχίες, όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τις πολιτικές δυνατότητες και σαφώς μπορούν να επηρεάσουν τη φύση της ισχύος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Φυσικά στην διαδικασία αυτής της ανάλυσης θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο οι απόψεις θεωρητικών τόσο του ρεαλισμού όσο και του φιλελευθερισμού, που έχουν ασχοληθεί με την έννοια της ισχύος. Του Ρεαλισμού, γιατί έχει ασχοληθεί αρκετά με το θέμα της ισχύος, θεωρήθηκε και θεωρείται αρκετά ακόμη ως προνόμιό του και του φιλελευθερισμού, γιατί η ενασχόληση της οπτικής του ρεαλισμού φέρνει αναγκαία την ενασχόληση με το άλλο άκρο του και πόσο μάλλον και με την οπτική του Nye. Η παρούσα εργασία θα βασιστεί στην ποιοτική έρευνα και κυρίως στη μελέτη βιβλιογραφίας της επιστήμης των διεθνών σχέσεων στην προσπάθεια ερμηνείας της πραγματικότητας μέσα από την θεωρία. Πολλές φορές ο καλύτερος τρόπος να αντιληφθεί κανείς τόσο περίπλοκες έννοιες όπως είναι αυτή της ισχύος είναι να τις μελετήσει πάνω σε περιπτώσεις συγκεκριμένων κρατών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η εργασία περιέχει πέρα από το θεωρητικό κομμάτι, που είναι το μεγαλύτερο τμήμα της και το εμπειρικό, την εφαρμογή δηλαδή της θεωρίας στα συγκεκριμένα παραδείγματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας, δύο από τις σημαντικότερες δυνάμεις να μελετήσει κανείς όταν αποφασίζει να ασχοληθεί με το θέμα της ισχύος. Είναι ολοφάνερο πως δεν είναι δυνατόν όλοι όσοι συγκαταλέγονται στους ισχυρούς να κατέχουν την ίδια ισχύ, από τη στιγμή που δεν έχουν στην κατοχή τους ίδιους πόρους, ίδιες ευκαιρίες και ίδιες εμπειρίες. Η παρούσα ανάλυση έχει ως κύριο στόχο την αναζήτηση της πιο ενδεδειγμένης μορφής ισχύος στο διεθνές σύστημα. Εάν τελικά η σκληρή εκδοχή της ισχύος (στρατιωτική) είναι η σημαντικότερη είτε όχι για το διεθνές σύστημα γενικότερα και για τις δύο χώρες μελέτης ειδικότερα.