Τα καθιστικά των δημοσίων υπαίθριων χώρων ως έκφραση της αστικής ζωής. Μια πρόταση για την βελτίωση του αστικού εξοπλισμού με σύγχρονες τεχνολογίες.

Ιωάννου, Μαρίνα (2019-11)

Thesis

Στην εργασία αυτή μελετώνται τα συμβατικά καθιστικά του δημόσιου αστικού χώρου. Για να υπάρχει λόγος να τοποθετούνται τα καθιστικά στον δημόσιο αστικό χώρο θα πρέπει να υπάρχει κόσμος που θα τα χρησιμοποιεί όσο το περισσότερο δυνατόν. Πρέπει δηλαδή να «ΖΕΙ» κόσμος στον δημόσιο αστικό χώρο. Για να παραμείνει / καθίσει κανείς θα πρέπει να υπάρχουν δελεαστικές συνθήκες στις πόλεις και να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Η πόλη πρέπει να είναι ζωντανή, ασφαλής, υγιής και βιώσιμη. Επιπρόσθετα η ενίσχυση της βαδισιμότητας προαπαιτεί να έχει ληφθεί υπόψιν η ανθρώπινη διάσταση και η ανθρώπινη κλίμακα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη καθιστικών στους δημοσίους χώρους κι αυτά είναι τα Κύρια και τα Δευτερεύοντα καθιστικά. Με την ύπαρξη τους συμβάλουν στις συναντήσεις και στην επικοινωνία στον δημόσιο χώρο. Για να είναι ορθός ο σχεδιασμός των καθιστικών αλλά και ορθή η τοποθέτηση τους στον αστικό χώρο πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις που αφορούν τη θέση , το μικροκλίμα, την θέα κλπ. Περίπου 200 φωτογραφίες από αρκετά μέρη του κόσμου παρουσιάζουν διάφορα είδη συμβατικών καθιστικών, κυρίως πρωτευόντων στα οποία εντοπίζεται η θέση στον χώρο, το υλικό κατασκευής τους αλλά και ο σχεδιασμός τους. Η διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολόγιου έδειξε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και Wi-Fi σε παγκάκια αυξάνει την επιθυμία για χρήση των καθιστικών των δημοσίων χώρων κατά 37% σε σχέση με το συμβατικά καθιστικά. Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζεται μια πρόταση καθιστικού δημόσιου χώρου. Πρόκειται για μια σύγχρονη προσέγγιση με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό πλαίσιο ούτως ώστε να παρέχεται ηλεκτρισμός και Wi-Fi στο κοινό αλλά και με δυνατότητες χρήσης από διάφορες υπηρεσίες του κράτους.