Απόψεις των γονέων για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Papadimitropoulou, Panagoula ; Karali, Maria ; Manesis, Nikolaos (2015)

Article

Γνωρίζουμε η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια (βλ. ενδεικτικά Γεωργίου, 2000; Μπρούζος, 1998). Η σχέση όμως των δύο εταίρων αποτελεί ένα πολύπλοκο ζήτημα και για το λόγο αυτό έχουν προταθεί διάφορα ερευνητικά μοντέλα που την περιγράφουν.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/