Κοινωνικοοικονομική Εκτίμηση της Επιβάρυνσης του Περιβάλλοντος από Ηχορύπανση με την Μέθοδο WTP

Kopsidas, Odysseas ; Hadjixenophontos, Andreas (2016)

Working Paper

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας στo πλαίσιο της Οικονομικής τηςΕυημερίας είναι να εκμαιεύσει τα οφέλη της αποκατάστασης τηςηχορύπανσης και να εκφράσει αυτά τα άυλα οφέλη σε νομισματικέςμονάδες με τη χρήση μιας τεχνικής μεθόδου οικονομικής αποτίμησης. Ηηχοπροστασία του αστικού περιβάλλοντος συχνά συνεπάγεται υπερβολικόκόστος υλικοτεχνικού εξοπλισμού (που καταβάλλεται από τους ανθρώπουςμέσω της φορολογίας). Μέθοδος - Αποτελέσματα - Συμπεράσματα - Βιβλιογραφία Επειδή η αξιολόγηση του εν λόγω αγαθού δεν είναι δυνατόν ναεκφραστεί σε όρους αγοράς, εφαρμόστηκε μια τροποποιημένη εκδοχή τηςΜεθόδου Οικονομικής Αποτίμησης, δηλαδή της Μεθόδου της ΥποθετικήςΑξιολόγησης, για να διερευνήσει τη σημασία που αποδίδουν οι ερωτώμενοιστην ηχοπροστασία και πόσο αυτοί είναι πρόθυμοι να πληρώσουν(Willingness to Pay) για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων σχετικά μετην επέκταση των ηχοπετασμάτων κατά μήκος της περιφερειακής οδούΘεσσαλονίκης Η διακίνηση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σεκατοίκους των περιοχών που βρίσκονται κατά μήκος της περιφερειακήςοδού Θεσσαλονίκης και η επεξεργασία των αποκρίσεων έγινε με τη χρήσητου SPSS - Statistics. Τέλος , έγιναν μετρήσεις με ειδικό ηχόμετρο κατά μήκος τηςπεριφερειακής οδού Θεσσαλονίκης προκειμένου να υπολογιστεί η μείωσητου θορύβου που προκαλεί η κυκλοφορία μέσω των ηχοπετασμάτων . Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι η μέση στάθμητης έντασης του θορύβου είναι παραπάνω από τις επιτρεπτές τιμές. Τοκύριο ερώτημα του ερωτηματολογίου είναι ποιο είναι το μέγιστο ποσό πουδιατίθενται οι ερωτώμενοι να καταβάλουν ώστε να τοποθετηθούνηχοπετάσματα κατά μήκος της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης (WtP). Οιερωτώμενοι κλήθηκαν να αποτιμήσουν σε χρήμα την επιβάρυνση τηςηχορύπανσης, δηλαδή μέσω του ερωτηματολογίου να απαντήσουν στοερώτημα ποιο είναι το μέγιστο ποσό που διατίθενται να πληρώσουν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό ταμείο που θα χρηματοδοτήσει ταηχοπετάσματα στην περιοχή τους, δεδομένου ότι το κράτος δηλώνει οικονομική αδυναμία να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Ο μέσος όροςτων απαντήσεων είναι 10.5 ευρώ. Από τις μετρήσεις συμπεραίνουμε ότι ηχρήση κατάλληλων ηχοπετασμάτων μπορεί να μειώσει τον θόρυβο πουπροκαλούν τα διερχόμενα οχήματα κατά μήκος της περιφερειακής οδούΘεσσαλονίκης στο 1/3 της αρχικής τιμής, δηλαδή της μέτρησης χωρίς τοηχοπέτασμα.Συνεπώς, η ωφέλεια που λαμβάνουν οι ερωτώμενοι, εφόσον είναικάτοικοι των επιβαρυμένων από την ηχορύπανση περιοχών, είναι μεγάλη.Παρατηρούμε τις αποκρίσεις που έδωσαν οι ερωτώμενοι δεδομένων τωντεχνικών μετρήσεων της ηχορύπανσης και αφού έλαβαν γνώση γι’ αυτές.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/