Απόψεις εκπαιδευτικών Δημοτικών Σχολείων του Ν. Ηρακλείου για το νέο σύστημα αξιολόγησης, καθώς και για τη συμβολή των διευθυντών στην αποδοχή αυτής για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Ουρτζάνη, Ελισάβετ (2021-05)

Thesis

Η ανάγκη ύπαρξης αξιολόγησης στην εργασία κι ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό χώρο κρίνεται πολύ σημαντική στα πλαίσια της νέας δημόσιας διοίκησης. Πολλές έρευνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο επικεντρώνονται στην ανάπτυξη αξιολογικών συστημάτων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου κι η αποτελεσματική εφαρμογή της επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αποδοχή της από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων. Στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία γίνεται προσπάθεια εφαρμογής ενός συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, χωρίς να έχει προχωρήσει τελικά προς υλοποίηση κάποια. Στα πλαίσια της τελευταίας υπουργικής απόφασης για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και σχολικών μονάδων, η εργασία μελετά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για αυτήν την απόφαση, καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλο των διευθυντών σχολικών μονάδων στην υλοποίηση μιας τέτοιας διαδικασίας. Μέσα από τη διενέργεια ποσοτικής έρευνας διερευνώνται οι απόψεις και η στάση τους κατά το πρώιμο στάδιο εφαρμογής της συγκεκριμένης απόφασης. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση στην αρχή της εργασίας παρουσιάζει με σύντομο τρόπο βασικά σημεία του θεματικού πεδίου της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν την ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας αξιολόγησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να κρατήσουν θετική στάση στην αξιολόγηση και ιδιαίτερα εξωτερικής αξιολόγησης. Η αυτοαξιολόγηση αντιμετωπίζεται με λιγότερη επιφύλαξη, αποδεχόμενοι τη σύνδεσή της με την αποδοτικότερη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.