Η Δήμευση των προϊόντων νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και ιδίως στα εγκλήματα των Ναρκωτικών στην Κυπριακή Έννομη τάξη

Αριστείδου, Άννα (2021-05)

The main objective of the present assignment is the study of organized crime, in particular of the category of illegal drug substances. In the present assignment, we will focus on money laundering from illegal activities specifically in crimes concerning illegal drug trafficking both in a national and European level. We further attempt to analyze how illegal drug substances are regarded as products of money laundering, with relevant references to the institutional frameworks governing them. A relevant reference is made on the governing institutional framework as well as the connection between corruption and money laundering. Α historic retrospective on confiscation including the governing framework of this phenomenon is further emphasized. The basic principles of the issue at hand are outlined at the introduction, whereas the assignment is separated into five chapters. In the first chapter, we emphasize on the definition and the historic retrospective of organized crime. Furthermore, the second and third chapter emphasize on corruption and money laundering as two important phenomena scourging modern society, supported by the governing framework both on a national and European level. Moreover, the illegal drug substances categories are examined, including their governing framework in Cyprus and European Union. The final chapters are concerned with confiscation as a measure of reducing/ eliminating money laundering, on its governing framework and a historic retrospective. The assignment is concluded by referencing the relevant bibliography.

Thesis

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του οργανωμένου εγκλήματος και συγκεκριμένα της κατηγορίας των ναρκωτικών ουσιών. Στην παρούσα θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ιδιαίτερα στα εγκλήματα εμπορίας των ναρκωτικών τόσο στην Κύπρο όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Επιχειρείται περεταίρω η ανάλυση για το πώς τα ναρκωτικά αποτελούν προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με σχετική αναφορά στα θεσμικά πλαίσια που τα διέπουν. Σχετική αναφορά γίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει καθώς και στη σχέση της διαφθοράς με την νομιμοποίηση εσόδων. Εξαιρετικά ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην ιστορική αναδρομή της δήμευσης – δέσμευσης αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο του φαινομένου αυτού. Οι βασικές πτυχές του θέματος παρατίθενται ακροθιγώς στην εισαγωγή, ενώ στη συνέχεια η εργασία εδράζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο μεν πρώτο γίνεται αναφορά στον ορισμό και την ιστορική αναδρομή του οργανωμένου εγκλήματος. Έπειτα, στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων ως δύο πολύ σημαντικά φαινόμενα που ταλανίζουν την κοινωνία την υποστηρίζοντας τα με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο στην ΕΕ και στην Κύπρο. περεταίρω γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των ναρκωτικών και το θεσμικό τους πλαίσιο τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Τέλος, στο τέταρτό και πέμπτο κεφάλαιο αναφορά γίνεται στο μέτρο της δήμευση-δέσμευσης, στο θεσμικό πλαίσιο, και ιστορική αναδρομή. Η μελέτη ολοκληρώνεται με αναφορά στη βιβλιογραφία