Διάκριση θεολογίας και οικονομίας κατά τον Μέγα Αθανάσιο

Δημητροπούλου, Μαρία Αικατερίνη (2021)

Thesis

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διάκριση Θεολογίας και Οικονομίας κατά τον Μ. Αθανάσιο με στόχο την ανάδειξη του σημαίνοντα ρόλου του αγίου πατρός στο καίριο αυτό ζήτημα. Η μελέτη διακρίνεται σε 3 κεφάλαια, τα συμπεράσματα και τη βιβλιογραφία. Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει την προνικαιική διδασκαλία περί της σχέσης Θεού και κόσμου βάση των Απολογητών, του Ειρηναίου, των αλεξανδρινών θεολόγων Κλήμη και Ωριγένη. Σημείο σύγκλισης των θέσεών τους συνιστά η θεώρηση της θεολογίας εντός της Οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται και η αρειανική πρόκληση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διάκριση μεταξύ Θεού και κόσμου βάση της διδασκαλίας του Μ. Αθανασίου. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η θεολογική μέθοδος του ιερού πατρός, ώστε να τονιστεί η σπουδαιότητά της για τη διάκριση Θεολογίας και Οικονομίας.