Συγκριτική μελέτη των περιπτώσεων Κύπρου, Κοσσυφοπεδίου (Κοσσόβου) και Κριμαίας, στο πλαίσιο της δημιουργίας και αναγνώρισης κρατών σύμφωνα με την αρχή της αυτοδιάθεσης, υπό το πρίσμα των διαπραγματευσεών για λύση στην Κύπρο

Εμμανουηλίδης, Ηρακλής (2021-05)

Thesis

Αντίκειμενο αυτής της διατριβής, είναι μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων που αφορούν την αρχή της αυτοδιάθεσης, όπως αυτή εφαρμόστηκε σε μια σειρά διεθνών ζητημάτων που αφορούν την απόσχιση κρατών. Αρχικά, γίνεται μια ενδελεχής βιβλιογραφική ανασκόπηση για το θέμα της αρχής της αυτοδιάθεσης.