Στρατηγικός σχεδιασμός στο Δημόσιο τομέα: μελέτη περίπτωσης Δήμου Σαρωνικού

Ζουγανέλης, Νικόλαος (2021)

Thesis

Προκειμένου οι δήμοι να είναι αποτελεσματικοί πρέπει να διαμορφώνουν συγκεκριμένα σχέδια για να εκπληρωθούν οι στόχοι που θέτουν. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι σημαντικός για τους δήμους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναλύσει πώς μπορεί να διαμορφωθεί στρατηγικός σχεδιασμός στο Δήμο Σαρωνικού. Αφού αναλύθηκε η έννοια του στρατηγικού προγραμματισμού και πώς εφαρμόζεται στη δημόσια διοίκηση, έγινε ανάλυση του τρόπου που μπορεί να κάνει στρατηγικό σχεδιασμό ο Δήμος Σαρωνικού μέσα από συγκεκριμένα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει. Από την ανάλυση προκύπτει ότι ο δήμος μπορεί να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό, εφόσον αποφασίσει να λάβει τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να γίνει αποτελεσματικός.