Η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιδράσεις της στην ελληνική εκπαιδευτική πολιτική

Πομπού, Σάββας (2021)

Thesis

Σε μια Ευρώπη που επιδιώκει την ομαλή σύγκλιση με ραγδαίες εξελίξεις και πολιτικές μεταβλητές, με ένα περιβάλλον διευρυμένο, εδραιώνεται μια εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται σε έκαστο κράτος – μέλος της ένωσης με την υπέρβαση της εθνικής του υπόστασης. Η Εκπαιδευτική πολιτική θεωρείται εσωτερική υπόθεση των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε συμφωνίες και συνθήκες της κοινότητας. Οι αρμοδιότητες της διευρύνονται σε παραδοσιακούς τομείς όπως στον τομέα που αφορά την εκπαίδευση, καθώς η επίδραση της ολοκλήρωσης σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο μεταβάλλει τις ήδη υπάρχουσες και περιρρέουσες συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί επομένως, έναν εμπορικοοικονομικό και κοινωνικοπολιτικό σχηματισμό από τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να μην επηρεάζεται. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των σχέσεων ανάμεσα στη γνώση για την Ευρώπη και στις πολιτικές της γνώσεις που αναπτύχθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της ελληνικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Το βασικό , λοιπόν, ερευνητικό ερώτημα που εξετάστηκε σε αυτήν την ερευνητική εργασία, έχει να κάνει με την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επίτευξη των απαραίτητων αναγκών της έρευνας πραγματοποιήθηκε διερεύνηση και μελέτη πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού σε επίπεδο Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.