Η σπουδαιότητα και ο ρόλος της Πληροφόρησης, ως αντίβαρο στις προκλήσεις και απειλές εναντίον της Ελλάδας, από τη σύγχρονη τουρκική επιθετικότητα

Δημητρακόπουλος, Χρήστος (2021)

Thesis

Στο μεταψυχροπολεμικό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, τα μικρά κράτη έχουν μια σειρά επιλογών για την εσωτερική και εξωτερική εξισορρόπηση των προκλήσεων και απειλών κατά της εθνικής τους ασφάλειας. Η Ελλάδα ευρισκόμενη στη διαχρονικά ασταθή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καλείται σήμερα να διαχειρισθεί τη διαρκώς κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα που εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους. Παράλληλα καλείται να αποδεχθεί το ρόλο της στην περιοχή και να αποτελέσει έναν ισχυρό δρώντα και πυλώνα σταθερότητας στις μελλοντικές γεωπολιτικές εξελίξεις, ως ανεξάρτητη οντότητα, αλλά και μέσω της συμμετοχής της στους υπερεθνικούς οργανισμούς στους οποίους είναι μέλος (ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ). Για την εξασφάλιση της σταθερότητας και την επίτευξη των εθνικών στόχων σημαντικό ρόλο μπορεί να αποτελέσει η Πληροφόρηση, η οποία αποτελεί έναν ιδιαίτερο πολλαπλασιαστή ισχύος που συμπληρώνει και ενώνει τους υπόλοιπους συντελεστές ισχύος (πληθυσμό, ένοπλες δυνάμεις, γεωγραφία, οικονομία, τεχνολογία κ.ά.). Το βασικό ερώτημα της μελέτης είναι: Πώς μπορεί η Πληροφόρηση να βοηθήσει το ελληνικό κράτος στην αντιμετώπιση των απειλών, από τη σύγχρονη τουρκική επιθετικότητα; Για την απάντηση ακολουθήθηκε μια λογική συνέχεια που ξεκινά στο 1ο κεφάλαιο με τη συνοπτική ανάλυση του διεθνούς συστήματος και του υποσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου, την περιγραφή του σύγχρονου αναθεωρητικού τουρκικού κράτους και των απειλών εναντίον της Ελλάδας. Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφεται η Πληροφόρηση ως πυλώνας ισχύος και εξετάζεται η δυνατότητα μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής πληροφοριακής ενοποίησης. Στο 3ο κεφάλαιο αποκαλύπτεται η λειτουργία των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών και επιχειρείται η σύγκριση με τις αντίστοιχες ισραηλινές, ως πιθανό πρότυπο. Τέλος, στο 4ο κεφάλαιο αποτυπώνονται τα εξαχθέντα συμπεράσματα και ακολουθούν συγκεκριμένες προτάσεις προς υιοθέτηση. Η επιλογή του θέματος ήρθε ως αποτέλεσμα προσωπικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Η μεθοδολογία βασίζεται στην κριτική ανάλυση ενός σημαντικού μέρους της σχετικής βιβλιογραφίας, για την εξαγωγή ισχυρών συμπερασμάτων μέσω της ανάλυσης και του συσχετισμού των υπαρχόντων μελετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας σε συνδυασμό με την προσωπική μου επαγγελματική εμπειρία σε θέση αναλυτή πληροφοριών, οδήγησαν σε προτάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση των ελληνικών υπηρεσιών. Οι προτάσεις αυτές αναφέρονται σε μια ολιστική αναδιοργάνωση και ισχυροποίηση των ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών, με τελικό σκοπό την πληροφοριακή υποστήριξη μιας νέας εθνικής στρατηγικής, βασιζόμενη σε ρεαλιστικά δεδομένα, ξεκινώντας από την εκτίμηση των απειλών κατά του ελληνικού έθνους.