Προκλήσεις Εσωτερικής Ασφάλειας και Προσφυγικό

Κουρτσίδου, Περσεφόνη Μαρία (2021)

Thesis

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται συγκεκριμένες προκλήσεις εσωτερικής ασφάλειας που έχει να αντιμετωπίσει ένα κράτος ,καθώς και ο τρόπος με τον οποίο το προσφυγικό ζήτημα αναδεικνύεται ότι μπορεί να αποτελέσει το ίδιο απειλή για την ασφάλεια του κράτους. Το προσφυγικό ζήτημα συνιστά ένα διαχρονικό γεγονός ,όπου οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Σκοπός της μελέτης είναι η εξέταση φαινομένων, όπως η ισλαμοφοβία , η ριζοσπαστικοποίηση , η τρομοκρατία, το εμπόριο ανθρώπων και η σύνδεση τους με το προσφυγικό. Ακόμη διερευνάται η κατάσταση της Ευρώπης και της Ελλάδας σε σχέση με το προσφυγικό με αναφορά σε αριθμητικά δεδομένα ,αποσαφηνίζονται κάποιοι βασικοί όροι , όπως πρόσφυγας και μετανάστης ,όπως επίσης αναδεικνύεται και το νομικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για την προστασία των προσφύγων και για τα δικαιώματα που κατέχουν.