Η Ενέργεια και η Ασφάλεια στην Περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου

Θρασυβούλου, Μιχάλης (2021-05)

In the present work we will mainly study the fluid environment of the Eastern Mediterranean and at the same time the various events and parameters that affect it and make it an important point. Through primary sources presented in the literature, it will be analyzed why the Eastern Mediterranean is an important geostrategic point and why there is a strong interest in this direction in recent years from many countries. Will also be an extensive analysis of the Law of the Sea and the understanding of the existing threats and challenges. Together with these we will be able to understand mainly the policy of Turkey that follows the last decades and why there are such serious problems between Greece and Cyprus with Turkey. In addition, it is necessary to refer to the term security but also to energy security, which has been high on the agenda for the last decade. Finally, reference will be made to the pipelines in the Eastern Mediterranean and in South-Eastern Europe for the understanding of political games and interests.

Thesis

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί κυρίως το ρευστό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου και ταυτόχρονα τα διάφορα γεγονότα και οι παράμετροι που την επηρεάζουν άλλα και την καθιστούν σημαντικό σημείο. Μέσω πρωτογενών πηγών που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία θα αναλυθεί γιατί αποτελεί ένα σημαντικό γεωστρατηγικό σημείο η Ανατολική Μεσόγειος και γιατί υπάρχει έντονο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση από πολλές χώρες. Επίσης θα γίνει μια εκτενής ανάλυση για το Δίκαιο της Θάλασσας και για την κατανόηση των υπαρχόντων απειλών αλλά και προκλήσεων. Μαζί με αυτά θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε κυρίως την πολιτική της Τουρκίας που ακολουθεί τις τελευταίες δεκαετίες και γιατί υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου με την Τουρκία. Επιπρόσθετα είναι αναγκαίο να γίνει αναφορά στον όρο της ασφάλειας άλλα και της ενεργειακής ασφάλειας που βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα την τελευταία δεκαετία. Τέλος θα γίνει αναφορά και στους αγωγούς στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στη Νότιο Ανατολική Ευρώπη για την κατανόηση τον πολιτικών παιγνίων αλλά και συμφερόντων.