Εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα - μελέτη περίπτωσης: ελληνική αστυνομία

Βελώνης, Γεώργιος Ι. (2021-05)

Thesis

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου, η μελέτη του ρόλου του στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και η έρευνα της σημασίας και εφαρμογής του στο πλαίσιο λειτουργίας του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνελέγησαν πρωτογενή δεδομένα με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο απεστάλη και απαντήθηκε από εκατόν οκτώ (108) αστυνομικούς υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και από προσωπική έρευνα σε αρχεία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στα οποία τυγχάνει να έχω πρόσβαση ως Αξιωματικός της. Τα ως άνω δεδομένα αναλύθηκαν μέσω του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS και διατυπώθηκαν διαγραμματικά μέσω της εφαρμογής EXCEL του προγράμματος MICROSOFT OFFICE 2013. Απόρροια της ως άνω ανάλυσης αποτέλεσε η εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων, τα οποία πρόκειται να συνδράμουν στην βελτίωση και στην αποδοτικότερη εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στην Ελληνική Αστυνομία.