Αναπτυξιακές τράπεζες και ο ρόλος τους στην εθνική αναπτυξιακή στρατηγική μιας χώρας

Zervoudi, Evanthia K. (2020-07)

Article

Στην παρούσα μελέτη τίθενται υπό εξέταση βασικά στοιχεία για τις Αναπτυξιακές Τράπεζες σε διεθνές επίπεδο. Αναπτύσσεται η δομή των (Εθνικών) Αναπτυξιακών Τραπεζών, παρουσιάζονται βασικά τους χαρακτηριστικά και στοιχεία που διαφοροποιούν τις Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες μεταξύ τους ανάλογα με τους στόχους, τους τομείς δραστηριοποίησης, τα επιχειρηματικά μοντέλα που εφαρμόζουν κατά τη διεξαγωγή των δανειοδοτικών τους πράξεων και τα χαρτοφυλάκια χορηγήσεων τους, παρατίθενται πηγές χρηματοδότησης των Αναπτυξιακών Τραπεζών και απαντώνται καίρια ερωτήματα με σημαντικότερο όλων ποια οφέλη μπορεί να αποκομίσει μια οικονομία από την ίδρυση μιας Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Από τη μελέτη προκύπτει ο σημαντικός ρόλος που δύνανται να διαδραματίσουν οι Εθνικές Αναπτυξιακές Τράπεζες στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και η σημαντική τους συνεισφορά στη χρηματοδότηση έργων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα με μεγάλα κοινωνικά οφέλη (social benefits) και σημαντικές θετικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές εξωτερικότητες όπως είναι τα έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των «πράσινων» έργων, που συνεισφέρουν στην ευημερία των πολιτών, στον περιορισμό των ανισοτήτων, στην ενίσχυση του εισοδήματος και της απασχόλησης και εν τέλει σε μια παραγωγικά βιώσιμη ανάπτυξη.

Collections:
ENA© Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών
Except where otherwise noted, this item's license is described as ENA© Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών