Η στάση του ελληνικού τύπου απέναντι στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τη δεκαετία του 1950

Ερίκη, Ελένη (2021-06)

Many historians have studied Archbishop Makarios III; some of them regarded him as a hero who fought for his people’s freedom and some as a betrayer who put his own ambition above his people’s interest. In any case, it is widely acceptable that he was a prominent figure who inspired the Greek people and achieved their sympathy and support. This dissertation focus on the time period between his election as Archbishop of Cyprus till the Zurich - London Treaties, which ended efforts by the Cypriots for an independent state. It studies, through reports from the Greek Press, the important facts that affected the Cypriot issue and at the same time shows Makarios’ personality. Some of these facts are: the referendum of January 1950, Makarios’ meetings with Greek and foreign politicians, Makarios’ efforts for internationalization of the Cypriot issue, his exile and finally Makarios’s and the Greek government’s diplomatic steps towards the independent Cypriot state. Therefore, this dissertation’s aim is to reflect the personality and actions of the most important person regarding the Cypriot issue during the 1950s, Makarios III, as it was then pointed out by the Greek Press.

Thesis

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, ο Εθνάρχης της Κύπρου, αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για πολλούς ερευνητές∙ άλλοι τον είδαν ως ήρωα που αγωνίστηκε για την ελευθερία του λαού και άλλοι ως «προδότη» που έβαλε τις προσωπικές φιλοδοξίες του πάνω από το συμφέρον του λαού του. Όποια κι αν ήταν η αποτίμησή τους όμως, είναι κοινώς αποδεκτό ότι υπήρξε μια εμβληματική μορφή που γοήτευσε τον ελληνικό λαό και πέτυχε τη συμπάθεια και την υποστήριξή του. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο διάστημα από την εκλογή του Μακαρίου ως Αρχιεπισκόπου Κύπρου μέχρι την υπογραφή των Συνθηκών Ζυρίχης- Λονδίνου με τις οποίες ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του κυπριακού λαού για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί μέσα από τον ελληνικό Τύπο γεγονότα που στάθηκαν σημεία - σταθμοί για τις εξελίξεις στο κυπριακό ζήτημα και αναδεικνύουν παράλληλα στοιχεία της προσωπικότητας του Μακαρίου όπως: το δημοψήφισμα του 1950, τις συναντήσεις του Μακαρίου με Έλληνες και διεθνείς πολιτικούς παράγοντες και τις προσπάθειές του για διεθνοποίηση του κυπριακού, την εξορία του Αρχιεπισκόπου και την πορεία προς το ανεξάρτητο κυπριακό κράτος. Έτσι, στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπωθεί η προσωπικότητα και η δράση του βασικού πρωταγωνιστή του κυπριακού ζητήματος τη δεκαετία του 1950, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, όπως τον είδε και τον ανέδειξε μέσα από δημοσιεύματα ο ελληνικός Τύπος της δεκαετίας του 1950.

Collections: