Η μετάφραση και η στάθμιση των ερωτηματολογίων body attitude test (bat) και body shape questionnaire (BSQ-16A) στην ελληνική γλώσσα

Καυκαρίδη, Άννα (2021-08)

Thesis

Εισαγωγή: Η ενασχόληση με το σώμα, η ανησυχία για το σχήμα και το βάρος του και κατ’ επέκταση η δυσαρέσκεια με την εικόνα του σώματος, απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ιδιαίτερα του δυτικού κόσμου. Η αρνητική εικόνα για το σώμα, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη διατροφικών και άλλων συναισθηματικών διαταραχών. Η ανάγκη ύπαρξης κατάλληλα μεταφρασμένων και σταθμισμένων εργαλείων στην Ελληνική γλώσσα που να αξιολογούν τις διάφορες παραμέτρους της εικόνας του σώματος, οδήγησε στην ανάγκη διεξαγωγής της παρούσας έρευνας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μετάφραση και στάθμιση των ψυχομετρικών εργαλείων Body Attitude Test (BAT) και Body Shape Questionnaire (BSQ-16A). Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 577 γυναίκες Ελληνοκυπριακής καταγωγής, οι οποίες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, το οποίο περιλάμβανε τα ερωτηματολόγια Body Attitude Test (BAT), Body Shape Questionnaire (BSQ-16A), Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire (SATAQ-3) και τις κλίμακες Drive for Thinness subscale (DT) από το Eating Disorder Inventory (EDI-3), Body Appreciation Scale-2 (BAS-2), Upward Appearance Comparison Scale και Downward Appearance Comparison Scale (UPACS & DACS), Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE) και Center for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-D). Αποτελέσματα: Η παραγοντική ανάλυση που ακολούθησε, καθώς και ο έλεγχος της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για την Ελληνική έκδοση του BAT προτείνεται μια νέα μορφή με 16 ερωτήματα, τα στοιχεία της οποίας έδειξαν καλή εσωτερική συνέπεια και διακρίνουσα εγκυρότητα. Το BSQ-16A κατέδειξε επίσης καλή εσωτερική συνέπεια και διακρίνουσα εγκυρότητα. Τα δύο εργαλεία κρίθηκαν κατάλληλα για χρήση σε Ελληνόφωνους πληθυσμούς.