Πρόγραμμα πρόληψης της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό

Τιτσινίδης, Άγγελος (2021)

English Abstract This study examines and evaluates a comprehensive intervention which aim to prevent the problematic involvement of young adults with gambling. The intervention includes two parts: a) "Gambling, Knowledge and behaviour towards gambling" and aims at the correct knowledge about gambling and b) "The cost of gambling and distorted beliefs about gambling (e.g., Gambler Fallacy). The research involved 22 people aged 18-35 from the province of Limassol and Paphos in Cyprus. To examine the effectiveness of the intervention, pre-measurement and post-measurement were performed using the following tools: South Oak Gambling Screen, Questionnaire of Attitudes and Knowledge about Gambling and Gambler’s Fallacy Task. The comparative analysis revealed no statistically significant difference among pre-intervention and post-intervention measures, although there was a slight increase in the mean scores on problematic engagement with gambling. As far as knowledge and misconception about gambling are concerned, there was no statistically significant difference before and after the intervention, but the paradox of reducing knowledge and increasing misconceptions was observed at first sight. As for the player's gambler fallacy, paradoxically there was an increase in the Gambler Fallacy after the intervention. Finally, a statistically significant difference was observed between people with an income of 1000 euros versus 1000 and below, with people with 1000 euros and above showing more engagement in gambling behavior than people with 1000 and below. Although the results are not supported by the literature, it is necessary to create a wider research / intervention to test its effectiveness.

Thesis

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης, με σκοπό της πρόληψη της προβληματικής ενασχόλησης των νέων με τα τυχερά παιχνίδια και τον στοιχηματισμό. Συγκεκριμένα , θα δοθεί έμφαση στην εμπλοκή των νέων σε αυτά, καθώς επίσης και στις διαστρεβλωμένες πεποιθήσεις σε αυτά. Η παρέμβαση συμπεριλαμβάνει δυο μέρη: α) Το πρώτο ονομάζεται «Παιχνίδι ή τζόγος, Γνώση και Συμπεριφορά προς τα τυχερά παιχνίδια» και στοχεύει στην ορθή γνώση για τα τυχερά παιχνίδια και η β) «Το κόστος από τα τυχερά παιχνίδια και οι διαστρεβλωμένες πεποιθήσεις για αυτά (π.χ πλάνη του παίχτη)». Στην έρευνα συμμετείχαν 22 άτομα, ηλικίας 18-35 ετών από την επαρχία Λεμεσού και Πάφου της Κύπρου. Για να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης διενεργήθηκε προ-μέτρηση και μετά-μέτρηση με την χρήση των πιο κάτω εργαλείων: South Oak Gambling Screen, Questionnaire of Attitudes and Knowledge about Gambling και Gambler’s Fallacy Task. Η συγκριτική ανάλυση ανέδειξε ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά, ανάμεσα στην προβληματική ενασχόληση πριν και μετά την παρέμβαση, παρόλο που παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση στον μέσο όρο πριν και μετα. Όσων άφορα τις γνώσεις και παρανοήσεις, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά πριν και μετά την παρέμβαση, αλλά παρατηρήθηκε εκ πρώτης όψεως το παράδοξο ότι μειώθηκαν οι γνώσεις και αυξήθηκαν οι παρανοήσεις. Όσων αφορά την πλάνη του παίχτη, παραδόξως εμφανίστηκε αύξηση της πλάνης του μετά την παρέμβαση. Τέλος, στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στα άτομα με εισόδημα 1000 ευρώ και άνω, να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια σε σχέση με τα άτομα με 1000 και κάτω. Αν και τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνονται επαρκώς από την βιβλιογραφία, είναι αναγκαία η δημιουργία μιας ευρύτερης έρευνας/παρέμβασης, με σκοπό να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της.