Η πολιτική οικονομία των κρατικών επενδυτικών ταμείων

Ρουκανάς, Σπύρος (2019)

Book chapter

Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η μελέτη της πολιτικής οικονομίας των κρατικών επενδυτικών ταμείων (ΚΕΤ). Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του κράτους στην παγκόσμια οικονομία περιορίζεται και οι αγορές διαδραματίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Η προσέγγιση του οικονομικού εθνικισμού υποστηρίζει ότι ο ρόλος του κράτους παραμένει κυρίαρχος για την ερμηνεία του διεθνούς οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Όμως, υπάρχει ένας τομέας της οικονομίας που αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία του ρόλου του κράτους και ενισχύει το επιχείρημα των υποστηρικτών του οικονομικού εθνικισμού. Τα ΚΕΤ αποτελούν έναν τομέα με αυξανόμενη σημασία στην παγκόσμια οικονομία ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 2000 καθώς διαχειρίζονται κεφάλαια που τον Ιούνιο του 2016 ήταν στα 7,372 τρισ. δολάρια ΗΠΑ. Τα τελευταία έτη παρατηρείται αριθμητική αύξηση στην ίδρυση ΚΕΤ με στόχο την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων που συγκεντρώνουν τα κράτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το 2005 έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 40 ΚΕΤ.2 Ένας σύντομος και αρκετά ευρύς ορισμός για τα ΚΕΤ είναι ο εξής: «Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στις κυβερνήσεις με στόχο την επίτευξη εθνικών επιδιώξεων».