Καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής και Δικαστικής συνεργασίας

Νοβριάδης, Ανέστης (2021-05)

Thesis

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν χώρο πολυπολιτισμικό καθότι στο εσωτερικό της διαμένουν και εργάζονται άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από διάφορες χώρες. Στον χώρο της ΕΕ δεν διαμένουν απαραίτητα μόνο ευρωπαίοι πολίτες που είναι υπήκοοι κρατών-μελών της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και πολίτες που δεν είναι κάτοχοι ευρωπαϊκής ιθαγένειας και διαμένουν στην Ευρώπη πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις για την νόμιμη παραμονή τους εντός της ΕΕ ή είναι μέλη οικογένειας ευρωπαίων πολιτών ή έχουν μεταναστεύσει στην Ευρώπη για ανέυρεση εργασίας και ανάπτυξη του βιοτικού τους επιπέδου. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοξενεί και μεγάλο αριθμό προσφύγων στο εσωτερικό της, αριθμός ο οποίος έχει αυξηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια. Η πολυπολιτισμικότητα αυτή προσδίδει έναν ιδιαίτερο βέβαια χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι εδώ συναντώνται διάφοροι λαοί και έχουν καταφέρει να συνυπάρξουν ειρηνικά. Ένας από τους στόχους της ενωσιακής πολιτικής είναι και η απόλυτη ενοποίηση σε όλους τους τομείς των κρατών-μελών της για την δημιουργία μιας ενιαίας πολιτικής γραμμής που θα αφορά την πολιτική των κρατών-μελών στο σύνολο της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού και για να μπορέσει να φτάσει στον στόχο της έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται ορισμένες πολιτικές οι οποίες οδηγούν προς την κατέυθυνση αυτή. Μια από τις πολιτικές αυτές είναι η αστυνομική και δικαστική συνεργασία εντός της Ευρωζώνης. Η ανάγκη για την στενότερη συνεργασία έχει καταστεί επιτακτική καθώς το οργανωμένο έγκλημα και το διασυνοριακό έγκλημα έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις σήμερα, οι επίδοιξοι εγκληματίες μπορούν να προβαίνουν στις παράνομες δραστηριότητες τους σε περισσότερες από μια χώρα. Για να μπορέσει να υπάρξει μια αποτελεσματική καταστολή τέτοιων εγκλημάτων θα πρέπει να υπάρξει μια συλλογική προσπάθεια των κρατών και όχι μεμονωμένη. Κανένα κράτος από μόνο του δεν είναι σε θέσει να καταστείλει η να περιορίσει το διασυνοριακό ή το οργανωμένο έγκλημα απαιτείται μια προσπάθεια από ένα κοινό μέτωπο. Προς την ενίσχυση της συνεργασίας αυτής έχουν δημιουργηθεί αρκετοί θεσμοί αλλά και μηχανισμοί οι οποίοι έχουν ως κύριο αλλά και ως μοναδικό τους στόχο την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Στην σύγχρονη Ευρώπη τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά και δίνεται μια μεγάλη μάχη για την καταστολή του φαινομένου του διασυνοριακού εγκλήματος. Εξάλλου η δημιουργία ενός χώρου δικαιοσύνης όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να μετακινείται ελέυθερα και με ασφάλεια είναι από τους βασικότερους και κυριότερους στόχους της ένωσης.